W orzecznictwie sądowym podatnicy znajdą wskazówki, jak rozliczać ulgi podatkowe: internetową, kościelną i odsetkową.

Ulga kościelna

Wiele wyroków dotyczy ulg kościelnych. Przykładowo WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1998/09, prawomocny) przypomniał, że darowizna pieniężna na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą musi zostać przelana na rachunek bankowy obdarowanego. WSA w Gliwicach (sygn. akt I SA/Gl 461/10, nieprawomocny) stwierdził natomiast, że warunkiem skorzystania z ulgi polegającej na odliczeniu od dochodu darowizny jest udokumentowanie wysokości datku dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość darowizny. Aby skorzystać z ulgi kościelnej, trzeba też posiadać sprawozdanie od obdarowanego o przeznaczeniu darowizny.

Dokument ten – jak stwierdzają sądy (np. WSA w Kielcach, sygn. akt I SA/Ke 252/10) – powinien być dokładny, a dane w nim zawarte powinny być możliwe do zweryfikowania. W przeciwnym razie podatnik zostanie pozbawiony ulgi.

Wydatki internetowe

Podatnicy mogą też korzystać z ulgi internetowej. Jak wynika z wyroku WSA w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 408/09, prawomocny), gdy podatnik w ciągu roku zmienił miejsce zamieszkania, a faktury za internet były wystawiane na stary adres, to nie może on odliczyć wydatków na internet w zeznaniu. Brak możliwości odliczenia należy jednak liczyć od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania.

Podatnik traci więc prawo do ulgi od następnego dnia po przeprowadzce, chyba że od tego dnia faktury za internet będą przychodziły na nowy adres.

W innym wyroku WSA w Rzeszowie (sygn. akt I SA/Rz 575/09, prawomocny) zwrócił uwagę, że gdy istnieje wspólność majątkowa, to małżonkom przysługuje prawo do odliczenia wydatków na internet bez względu na to, na którego z nich jest wystawiona faktura.

Spłata odsetek

Podatnicy, którzy nabyli prawo do ulgi odsetkowej, mogą rozliczać w zeznaniu odsetki od kredytu. Z ulgi mogą korzystać tylko podatnicy, którzy przed 31 grudnia 2006 r. zaciągnęli kredyty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych i spłacają odsetki. Jak potwierdził WSA w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 408/09, prawomocny) z możliwości odliczania odsetek nie mogą korzystać małżonkowie, gdy którekolwiek z nich korzystało z obowiązujących wcześniej ulg budowlanych. Z kolei WSA w Rzeszowie (sygn. akt I SA/Rz 416/10) orzekł, że jedną z przesłanek pozwalających na skorzystanie z ulgi było zakończenie budowy nie wcześniej niż w 2002 r.

Ważne!

Jeśli podatnik zmienił miejsce zamieszkania, a faktury są wystawiane na stary adres, to nie może odliczyć od dochodu wydatków na internet