Obecnie obowiązujące przepisy przewidują odrębne zasady przeliczania waluty dla osób prowadzących działalność gospodarczą i dla nieprowadzących jej.

Dodatkowo w ustawie o PIT brak jest zasad odnoszących się do przeliczania kwot uprawniających do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku i obniżenia podatku wyrażonego w walutach obcych.

Hanna Kozłowska, ekspert w KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego w Poznaniu, podkreśla, że od 1 stycznia 2011 r. reguły te zmienią się przez ujednolicenie i uproszczenie reguł odnoszących się do przeliczania przychodów wyrażonych w walucie w podatku dochodowym od osób fizycznych. Od nowego roku obowiązywać będą następujące zasady:

● przychody w walutach obcych będą przeliczane na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu,

● kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstaw obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.