Po Nowym Roku nie od razu wzrosną stawki VAT na niektóre towary i usługi. Minister finansów wydał rozporządzenie z 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 246, poz. 1649). Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej, która upoważnia ministra finansów do okresowego obniżania stawek podatku. Stawka 8 proc. będzie mieć zastosowanie m.in. do towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia (np. dostawa trzmieli, entomofagów, tamponów, wkładek, pieluszek dla niemowląt, usługi napraw rowerów, szewskie, fryzjerskie). Podobnie stawka ta będzie stosowana do robót konserwacyjnych dotyczących:

● obiektów budownictwa mieszkaniowego (budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11) lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych,

● obiektów mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12).

Przez roboty konserwacyjne należy rozumieć wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

Tę stawkę stosuje się również do niektórych związków chemicznych przeznaczonych i stosowanych jako nawozy, pasze lub dodatki do pasz, jeśli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej.

Rozporządzenie wprowadza również pewne okresy przejściowe umożliwiające stosowanie starych stawek dla tzw. pozycji wydawniczych (dla książek i czasopism specjalistycznych, tzw. ustawa okołobudżetowa podniosła stawkę do 5 proc.). I tak do końca kwietnia 0-proc. stawką będą objęte książki drukowane. Do końca lutego stawkę 0 proc. będzie można stosować dla czasopism i periodyków specjalistycznych. Natomiast dla pozostałych wydawnictw do końca stycznia będzie możliwe stosowanie 7 proc. VAT.

Jednak podatnicy będą mogli stosować stare stawki, jeśli będą posiadać dokumentację potwierdzającą przekazanie do dystrybucji lub rozpoczęcie dystrybucji nakładu numeru przed 1 stycznia 2011 r.