VAT 2011

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące stosowania 0-proc. VAT na książki. Wynika z nich, że 0-proc. VAT do 30 kwietnia 2011 r. może być stosowany dla dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN oraz importu drukowanych książek.

Warunkiem zastosowania stawki 0-proc. jest posiadanie przez podatnika dokumentacji potwierdzającej, że książki zostały:

● ujęte przez podatnika (dokonującego ich dostawy) w spisie z natury sporządzonym na 31 grudnia 2010 r. lub

● przekazane do dystrybucji przed 1 stycznia 2011 r.

Pierwszy z warunków ma charakter podmiotowo-przedmiotowy, co oznacza, że preferencja ta może dotyczyć tylko jednego etapu obrotu i tylko tych książek, które u dokonującego ich dostawy zostały objęte spisem z natury.

Drugi z warunków ma charakter przedmiotowy. Jego spełnienie oznacza, że o ile książki (tzn. konkretne egzemplarze nakładu) zostały wprowadzone do obrotu (dystrybucji) przed 1 stycznia 2011 r., a czynność ta miała się wiązać w efekcie z ich dostawą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług według stawki 0-proc. (obowiązującej dla tych towarów do końca 2010 r.), to do 30 kwietnia 2011 r. na wszystkich dalszych etapach obrotu książki te będą korzystać z preferencyjnej stawki VAT (jeśli dokonujący ich dostawy posiada dokumentację potwierdzającą przekazanie tych książek do dystrybucji do końca 2010 r.).

Resort podkreślił, że dla rozliczeń VAT dystrybucję należy rozumieć w ten sposób, iż nastąpiło fizyczne wydanie towaru, które ma prowadzić w efekcie do jego dostawy, tzn. do przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel. W pojęciu tym zawarte może być również wydanie książek wytworzonych przez drukarnie, jeżeli wydanie to ma prowadzić w efekcie do przeniesienia prawa do rozporządzania nimi jak właściciel.

Jeżeli książki zostały wytworzone przez drukarnie przed 1 stycznia 2011 r., ale nie nastąpiło ich fizyczne przekazanie do końca 2010 r., wówczas nie jest spełniony warunek „przekazania do dystrybucji przed 1 stycznia 2011 r.”. Oznacza to, że książki te mogą być ewentualnie objęte stawką w wysokości 0 proc. w okresie przejściowym wyłącznie na etapie dostawy tych książek przez drukarnie, pod warunkiem ujęcia tych towarów w spisie z natury sporządzonym przez nie na 31 grudnia 2010 r. Na kolejnych etapach obrotu nie mogą one jednak korzystać z preferencyjnej stawki podatku (na kolejnych etapach obrotu obowiązuje nowa stawka podatku w wysokości 5 proc.).

Ministerstwo w wyjaśnieniach dodaje, że stawka VAT w wysokości 0 proc. do 30 kwietnia 2011 r. może być również nadal stosowana do dostawy książek przekazanych do dystrybucji przed 1 stycznia 2011 r., które następnie (po 31 grudnia 2010 r.) zostały zwrócone przez odbiorców (przy właściwym udokumentowaniu tych okoliczności).

Ważne!

Do 30 kwietnia 2011 r. stawkę VAT na książki w wysokości 0 proc. mogą nadal stosować: drukarnie, wydawcy, hurtownie, księgarnie