Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (19800/10) wyjaśniło zasady stosowania stawek VAT w zakresie usług remontowych i modernizacyjnych. Od 1 stycznia 2011 r. obniżona stawka VAT – obecnie jest to 8 proc. – ma zastosowanie tylko w przypadku obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, regulacje ustawy o VAT umożliwiają jej stosowanie nie tylko w przypadku dostawy, ale również do remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy, jeżeli usługi te dotyczą obiektów zaliczonych do budownictwa społecznego.

Do budownictwa społecznego zalicza się budynki mieszkalne jednorodzinne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 mkw. oraz lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 mkw. W przypadku przekroczenia tych limitów zastosowanie mają dwie stawki podatku, tj. obniżona (8 proc.) i podstawowa (23 proc.). Także zgodnie par. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT z 22 grudnia 2010 r. (Dz.U. nr 246, poz. 1649) wykonywanie robót konserwacyjnych nadal jest opodatkowane obniżoną stawką, jeżeli zakres przedmiotowy tych robót dotyczy obiektów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Resort podkreślił, że w zakresie, w jakim roboty konserwacyjne nie dotyczą budownictwa społecznego, przewidziano możliwość zastosowania stawki obniżonej, pod warunkiem że wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych nie przekroczy 50 proc. tej podstawy.

Przypomnijmy, że Polska z chwilą wejścia do UE uzyskała możliwość stosowania stawki obniżonej, nie mniejszej niż 7 proc., w odniesieniu do świadczenia usług w sektorze budownictwa mieszkaniowego także poza polityką społeczną. Derogacja ta obowiązująca początkowo do 31 grudnia 2007 r. została następnie przedłużona do 31 grudnia 2010 r.

Ważne!

Przez roboty konserwacyjne rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont