Organ podatkowy może egzekwować zaległości z wynagrodzenia uzyskiwanego od pracodawcy z siedzibą za granicą.
Gwarantują to regulacje ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które wdrażają postanowienia Dyrektywy Rady 2008/55/WE dotyczące współpracy pomiędzy organami podatkowymi poszczególnych państw.
Aleksandra Mazur, ekspert w Ernst & Young, podkreśla, że w przypadku Polski organem uprawnionym do wystąpienia do obcego organu podatkowego z wnioskiem o dochodzenie należności pieniężnych jest wyłącznie minister finansów, który działa na wniosek polskiego wierzyciela (organu podatkowego).