Podatnik, który kupi drukarkę fiskalną, może skorzystać ze specjalnej ulgi związanej z tym zakupem.
W przyszłym roku podatnik będzie musiał stosować w prowadzonej firmie kasę fiskalną. Chce kupić kasę lub drukarkę fiskalną.
– Czy do zakupu drukarki można stosować ulgę – pyta pan Marcin z Krakowa.
Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania.
Odliczenie – jak przypomina Jacek Pyssa, radca prawny współpracujący z Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, wykładowca akademicki w zakresie prawa finansowego – wynosi w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.
Kasa rejestrująca jest urządzeniem samodzielnym lub może stanowić część składową systemu kasowego. Drukarka fiskalna to kasa bez programu aplikacyjnego, z modułem fiskalnym, bez programu aplikacyjnego kasy, sterowana kompatybilnym komputerowym programem aplikacyjnym kasy przez wbudowany określony interfejs umożliwiający m.in. połączenie kasy przewodowo z komputerem w obrębie obsługującego klienta stanowiska kasowego.
– Jeśli więc podatnik dokona zakupu drukarki fiskalnej, jako urządzenia o wskazanej charakterystyce, to urządzenie takie jest traktowane przez przepisy na równi z kasą fiskalną i podatnikowi przysługiwać będzie ulga na zakup kasy – tłumaczy Jacek Pyssa.
Innymi słowy – jak podkreśla ekspert – kupując drukarkę fiskalną i podłączając ją do programu magazynowego w posiadanym komputerze de facto kupujemy kasę fiskalną w szerokim tego słowa znaczeniu.
– Pamiętać jednak należy, że zakup drukarki fiskalnej musi wiązać się z rozpoczęciem ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego w obowiązującym podatnika terminie – przypomina Jacek Pyssa.
Nasz rozmówca dodaje, że zakup objęty ulgą może dotyczyć kilku drukarek fiskalnych, pod warunkiem że jest to pierwszy zakup związany z rozpoczęciem ewidencjonowania. Ponadto jedna drukarka fiskalna może współpracować z więcej niż jednym komputerem.
Prawidłowość takiego rozwiązania potwierdza minister finansów w swych interpretacjach.