Od stycznia obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych. Czy przewiduje ono jakieś zasadnicze zmiany w zakresie zakupu i stosowania kas?
1 stycznia 2011 r. weszło w życie nowe rozporządzenie ministra finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Rozporządzenie to zastąpiło obowiązujące od 1 stycznia 2009 r. rozporządzenie ministra finansów z 19 grudnia 2008 r.
Ustawa z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług zakreśliła ramy czasowe obowiązywania dotychczasowego rozporządzenia z 19 grudnia 2008 r. Rozporządzenie to miało obowiązywać nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z 2 grudnia 2009 r. (ustawa weszła w życie 1 stycznia 2010 r.). Z uwagi na koniec okresu, który umożliwiał stosowanie dotychczasowego rozporządzenia, opracowano nowe rozwiązania w tym przedmiocie.
Nowe przepisy nie wprowadzają istotnych zmian. Mają one bardziej charakter porządkowy. Nadal w 2011 r. podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, będą mogli odliczyć od podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Odliczenia można dokonać w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.
Aby podatnik mógł dokonać odliczenia, muszą być spełnione następujące warunki:
● złożenie przez podatnika do urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania;
● rozpoczęcie ewidencjonowania nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem ministra finansów;
● posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.
Należy zaznaczyć, iż kwota odliczenia w danym okresie nie może być wyższa od kwoty różnicy między kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego (tj. od kwoty zobowiązania podatkowego).
Gdy w danym okresie rozliczeniowym kwota podatku naliczonego jest większa od kwoty podatku należnego (występuje nadwyżka VAT naliczonego) albo równa kwocie podatku należnego (zobowiązanie podatkowe wynosi zero), podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących. I tak kwota zwrotu w danym okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć:
● 25 proc. kwoty odpowiadającej 90 proc. ceny zakupu (bez podatku) kasy, nie więcej jednak niż 175 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje miesięczne, lub
● 50 proc. kwoty odpowiadającej 90 proc. ceny zakupu (bez podatku) kasy, nie więcej jednak niż 350 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.
Należy zaznaczyć, że w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnicy zaprzestaną używania kas (zaprzestaną działalności, nastąpi otwarcie likwidacji, zostanie ogłoszona upadłość etc.) lub nie będą dokonywać terminowo zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem kwot wydatkowanych na zakup kas, są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot.
sf
Podstawa prawna
Art. 111 ust. 4-6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
Par. 2 i 3 rozporządzenia ministra finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. nr 257, poz. 1733).