Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w kasie fiskalnej w ustawowych terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydaną na zakup każdej z kas w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej niż 700 zł. Jednak w sytuacji, gdy podatnik nie dopełni warunków związanych z ulgą, musi liczyć się z tym, że będzie musiał ją zwrócić. W takiej sytuacji znalazła się nasza czytelniczka.

W 2005 roku nie dokonała w obowiązującym terminie przeglądu kasy fiskalnej, co wyszło na jaw w grudniu 2010 roku gdy zgłosiła w urzędzie skarbowym likwidację działalności gospodarczej. Z tego powodu organ podatkowy zażądał zwrotu ulgi za kasę, którą podatniczka odliczyła w deklaracjach VAT-7.

– Zgadzam się na zwrot ulgi. Jednak urząd skarbowy chce naliczyć oprocentowanie. Na jakiej podstawie muszę zapłacić odsetki? Czy zwrot ulgi to zaległość podatkowa – pyta pani Katarzyna.

Niezależni eksperci są zdziwieni postawą urzędników. Ich zdaniem żądanie zwrotu ulgi wraz z odsetkami jest bezprawne.

Zwrot odliczenia

W określonych przepisami przypadkach powstaje obowiązek zwrotu otrzymanej kwoty ulgi, wykorzystanej w związku z zakupem kas fiskalnych. Izabela Błońska, doradca podatkowy w Ernst & Young, zwraca uwagę, że podatnicy są zobowiązani do zwrotu odliczonych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, m.in. gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego.

Andrzej Pośniak, prawnik, doradca podatkowy w Kancelarii CMS Cameron McKenna, potwierdza, że podatnik, który rozpoczął wykorzystywanie kasy fiskalnej i nie dokonał jej obowiązkowego badania technicznego w przewidzianym terminie, będzie zobowiązany do zwrotu wykorzystanej ulgi na zakup kasy.

– Odliczone kwoty wydatkowane na zakup kas rejestrujących należy zwrócić na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu (kwartale), w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu – zauważa Izabela Błońska.

Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy w Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy, dodaje, że obowiązek zwrotu odliczonych lub zwróconych podatnikom kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących dotyczy nie wszystkich kas, a wyłącznie tych, których nie zgłoszono do obowiązkowego serwisu.

– W 2005 roku obowiązkowego serwisu należało dokonać co 12 miesięcy, obecnie jest to okres 24 miesięcy – podkreśla Andrzej Nikończyk.

Dla zachowania prawa do ulgi istotne znaczenie ma samo zgłoszenie kasy do serwisu, a nie moment jego przeprowadzenia. W przypadku, gdy serwisu nie dokonano, obowiązek zwrotu powstaje w ostatnim dniu miesiąca lub kwartału, w którym minął termin zgłoszenia kasy do serwisu.

– Podatnicy zwolnieni podmiotowo lub przedmiotowo z VAT muszą zwrócić kwotę ulgi do końca miesiąca następującego po tym, w którym powstały okoliczności uzasadniające ten zwrot – tłumaczy Andrzej Nikończyk.