W sytuacjach wątpliwych minister finansów w drodze decyzji rozstrzyga, czy gra lub zakład posiadające cechy wymienione w ustawie o grach losowych, są grą losową, zakładem wzajemnym albo grą na automacie.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19031) wydanie decyzji rozstrzygającej charakter gry poprzedzone jest wnikliwą analizą w celu ustalenia bezspornego stanu faktycznego. W przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie do przebiegu przedsięwzięcia, którego charakter podlega rozstrzygnięciu, podejmowane jest postępowanie dowodowe. Po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości i zakończeniu postępowania wyjaśniającego dokonywana jest ocena merytoryczna przedsięwzięcia i wydawane jest rozstrzygnięcie.

Ustawa o grach hazardowych wprowadza definicje poszczególnych gier czy zakładów wzajemnych, które wskazują cechy je charakteryzujące. Zdaniem MF organ celny, ustalając przebieg gry na podstawie zebranego materiału, zwykle jest w stanie stwierdzić, czy wyczerpuje ona znamiona gry losowej, zakładu wzajemnego albo gry na automatach.

Resort podkreślił, że w przypadku niektórych przedsięwzięć, jak np. plebiscytów oraz krzyżówek, mając na względzie wykładnię celowościową oraz cele społeczne, w tym edukacyjne, uznaje się, że nie mają one charakteru losowego nawet w sytuacji, gdy element taki występuje.