Ulga na mobilny internet

Wydatki na użytkowanie internetu będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania bez względu na to, czy podatnik korzysta z sieci w miejscu zamieszkania, w drodze do pracy, restauracji, pociągu czy kawiarence internetowej. Do odliczenia ulgi będzie wystarczające posiadanie dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku. Dziś wymagane są faktury oraz dowody ich zapłaty. W przypadku wykupienia usługi internetowej przez kilkuosobową rodzinę z ulgi może skorzystać wyłącznie osoba widniejąca na fakturze wystawionej przez operatora oraz posiadająca potwierdzenia wpłat. Na skutek zmian ulgę będzie mógł rozliczyć każdy podatnik, który rzeczywiście poniesie koszt usługi internetowej i potrafi to udokumentować, np. potwierdzeniem dokonania przelewu oraz opisem, za co następuje płatność.

Dokumentowanie opłat

Ustawa wprowadza dodatkowe rygory związane z dokumentowaniem ulgi rehabilitacyjnej w związku z: opłacaniem przewodników osób niewidomych lub z niepełnosprawnością ruchu, utrzymaniem psa przewodnika czy dojazdami na zabiegi prywatnym samochodem. Na żądanie organów podatkowych będzie trzeba przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. I tak niewidomy korzystający z pomocy opiekuna lub posługujący się psem przewodnikiem będzie musiał wskazać odpowiednio: imię i nazwisko osoby której płaci za opiekę, albo certyfikat potwierdzający status psa asystującego. Od osoby dojeżdżającej na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne organ podatkowy będzie wymagał potwierdzenia zlecenia i odbycia zabiegów.

Dziś praktyka jest taka, że niepełnosprawny np. korzysta bezpłatnie z pomocy opiekuna, ale odlicza ulgę w ramach dozwolonego limitu.

Zwrot ulgi rehabilitacyjnej

Niepełnosprawny, który otrzyma zwrot VAT z tytułu nabycia materiałów budowlanych, które odliczył w PIT w ramach ulgi rehabilitacyjnej, będzie musiał go wykazać w zeznaniu rocznym. Podatnicy, którzy nabywają materiały budowlane w związku z przystosowaniem mieszkania lub domu do potrzeb niepełnosprawności, wydatki z tego tytułu mogą odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej w rocznym zeznaniu podatkowym. Równolegle można odzyskać zwrot części VAT na zakup tych samych materiałów.

Obecnie otrzymanie takiego zwrotu zobowiązuje podatnika do pomniejszenia ulgi rehabilitacyjnej w PIT, ale tylko gdy ulga odliczana jest za ten sam rok, w którym podatnik uzyskał zwrot. Przykładowo jeżeli osoba niepełnosprawna ma faktury z 2010 roku i w tym roku odzyska VAT, to będzie musiała to uwzględnić w PIT. Jeżeli natomiast wniosek o zwrot VAT złoży dopiero w 2011 roku lub później (można go złożyć w dowolnym czasie), to korzysta podwójnie. Zmiana spowoduje, że ulgę w PIT trzeba będzie zwrócić bez względu na to, kiedy podatnik odzyska VAT.

Jeden sposób przeliczenia

W ustawie o PIT ujednolicano zostały zasady przeliczania na złote przychodów w walutach obcych. Przychody w walutach obcych zawsze przeliczane będą na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. W konsekwencji osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej będą zobowiązane do kalkulacji przychodów w oparciu o kurs ustalany przez NBP, a nie w oparciu o kursy dla kupna walut zastosowane przez bank, z którego usług korzystają.

Konkubenci to nie osoby samotne

Joanna Narkiewicz-Tarłowska, doradca podatkowy, starszy menedżer w PwC

Mimo jednolitego orzecznictwa NSA w zakresie braku możliwości wspólnego rozliczania się z dzieckiem w przypadku pozostawania w związku nieformalnym część osób stosowała tę ulgę, opierając się na dosłownym brzmieniu przepisów i rozbieżnych orzeczeniach sądów wojewódzkich. Teraz przepisy jasno będą określały, że rozliczyć się preferencyjnie mogą jedynie osoby samotnie wychowujące dziecko. Odrębną kwestią będzie możliwość sprawdzenia przez urząd skarbowy, czy podatnik naprawdę samotnie wychowuje dziecko. Organy podatkowe mają różne środki dowodowe do dyspozycji, np. zeznania świadków czy oględziny. W praktyce najczęściej dowiadują się o faktach na podstawie donosów.

18-proc. PIT rozliczymy szybciej

Andrzej Marczak, doradca podatkowy, partner w KPMG

Zmiany w ustawie o PIT należy ocenić pozytywnie. Bardzo dobrze, że nowelizacja zmienia i doprecyzowuje przepisy budzące wątpliwości interpretacyjne i rozbieżności w orzecznictwie, np. w opodatkowaniu drobnych umów-zleceń. Dotychczas, aby zastosować zryczałtowane opodatkowanie w wysokości 18 proc., suma należności od danego podmiotu nie mogła przekraczać w miesiącu 200 zł. Firmy musiały monitorować i obliczać wartości takich umów w skali miesiąca. Po zmianach sytuacja została uproszczona. Zryczałtowanym podatkiem objęto każdą pojedynczą umowę, z której wypłata nie przekracza 200 zł, nawet jeżeli w ciągu miesiąca zawarto kilka umów z danym podmiotem.