Podatnik, który w rocznym zeznaniu PIT wykaże nadpłatę podatku, na zwrot poczeka maksymalnie 3 miesiące od momentu złożenia deklaracji. W pewnych sytuacjach termin ten może się wydłużyć.
Kwestie powstania i zwrotu nadpłaty podatku regulują przepisy Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nimi za nadpłatę uważa się kwotę: nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku; podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej; zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej; zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Wykazanie nadpłaty

Instytucja nadpłaty w prawie podatkowym odnosi się wyłącznie do podatku. Nie dotyczy więc zaliczek na podatek. Nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje dopiero po rozliczeniu rocznym. Zwrot nadpłaty wynikającej z wpłaconych zaliczek następuje po zakończeniu okresu, za który rozlicza się podatek.

Obowiązki płatnika

Załóżmy, że płatnik pobrał z wynagrodzenia podatników nienależne zaliczki na podatek dochodowy. Podatnicy rozliczyli się z fiskusem. Jak w takim przypadku odzyskać nadpłatę?
Podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu, i może dotyczyć każdej jej pozycji – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym – poprawnym już – wypełnieniu jej formularza z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji, z wynikającym z przepisu prawa obowiązkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Gdy w złożonym pierwotnie zeznaniu podatkowym podatnik wykazał zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacił zadeklarowany podatek albo wykazał nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej, korektę składa się wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty (w którym to wniosku powinna być określona kwota nadpłaty).
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak szybko odzyskać nadpłatę z PIT.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy nadpłatę w PIT można pomniejszyć o 1 proc. dla OPP
- Czy zapłatę podatku można przenieść na osobę trzecią
- Czy fiskus bada okoliczności powstania nadpłaty
- Czy podatnik od zaległości zapłaci odsetki, gdy ma też nadpłatę
- Czy z wnioskiem o zwrot nadpłaty trzeba złożyć korektę