Na szczęście podatnicy mogą kolejny raz zaskarżyć nową interpretację. Dodatkowo mogą też się domagać ukarania organu podatkowe-go, który wydał interpretację niezgodną ze stanowiskiem sądu.

Dwie skargi zamiast jednej

Kuriozalną dla podatników sytuację potwierdza jeden z najnowszych wyroków WSA w Kielcach (sygn. akt I SA/Ke 469/10). Podatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej PIT. Dyrektor izby skarbowej wydający interpretację w imieniu ministra finansów uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe.

Podatnik wezwał dyrektora do usunięcia naruszenia prawa, a następnie złożył skargę do sądu. WSA w Kielcach podzielił stanowisko skarżącego i uchylił interpretację. W efekcie dyrektor powinien wydać kolejną interpretację, zgodną ze stanowiskiem sądu. Tak się jednak nie stało. Wydając nową interpretację, mimo powołania się na związanie wynikające z art. 153 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, organ podatkowy dokonał odmiennej, niż wskazał to sąd, oceny przepisów. Podatnik zmuszony był złożyć kolejną skargę do sądu administracyjnego, a WSA w Kielcach musiał uchylić zaskarżoną interpretację.

Minister związany wyrokiem

Jak przyznaje Andrzej Zubik, radca prawny w PwC, formalnie jedyną drogą umożliwiającą organowi wydanie interpretacji sprzecznej ze stanowiskiem wojewódzkiego sądu administracyjnego jest wniesienie skargi kasacyjnej do NSA od wyroku uchylającego interpretację. W innym przypadku organ wydający po wyroku nową interpretację jest związany oceną prawną i wskazaniami co do dalszego postępowania wyrażonymi w prawomocnym orzeczeniu sądu.

– Jeżeli ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania przedstawione zostały w uzasadnieniu wyroku jasno i precyzyjnie, na przykład poprzez wyraźne wskazanie, jaka wykładnia spornego przepisu jest prawidłowa, losy sprawy są przesądzone i organy z reguły to respektują – potwierdza Andrzej Zubik.

Jak dodaje, niejednokrotnie bywa jednak kwestią dyskusyjną, jak daleko sięga ocena prawna sądu. Stąd biorą się przypadki, kiedy po wygranej w sądzie podatnik z zaskoczeniem odbiera nową interpretację, ponownie uznającą jego stanowisko za nieprawidłowe. Jest to możliwe, jeśli sąd nie przedstawił wprost właściwej wykładni przepisów, lecz tylko wskazał na dodatkowe okoliczności, które należy rozważyć w procesie wydawania interpretacji. Wtedy organ może usunąć błędy, odpowiednio uzasadniając nową interpretację, lub odnieść się do dodatkowych okoliczności, a jednocześnie podtrzymać własne stanowisko co do wykładni przepisów.

Andrzej Zubik zwraca uwagę, że każda taka sprawa powinna być jednak analizowana odrębnie, a zakres swobody organu uzależniony jest zawsze od treści uzasadnienia wyroku.

Jak mówi jednak Dominik Szczygieł, doradca podatkowy i radca prawny w MSDS Kancelarii Radców Prawnych M. Szczotka D. Szczygieł, w przypadku, którego dotyczył wyrok WSA w Kielcach, minister finansów, nie podzielając wcześniejszej wykładni i wskazań zawartych w prawomocnym wyroku, rażąco naruszył prawo.