Nie wiesz, jak zapłacić podatek, czy dana transakcja zainteresuje fiskusa lub jaką procedurę zastosować, poproś o odpowiedź ministra finansów.
Interpretacje podatkowe wydawane są w imieniu ministra finansów. Wniosek o wydanie interpretacji może złożyć każdy: podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce. Podmioty te mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli mają wątpliwości co do zaistniałego u nich stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje podatkowe.
Odpowiedzi na pytania podatników w imieniu ministra finansów udziela pięć izb skarbowych: w Bydgoszczy, w Katowicach, w Warszawie, w Poznaniu i od 1 kwietnia 2011 r. również w Łodzi.
Przepisy Ordynacji podatkowej zobowiązują ministra finansów do zapewnienia jednolitego stosowania prawa przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. W związku z tym powinien on dokonywać interpretacji przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości UE (interpretacje ogólne).

Jest wzór wniosku

Każdy, kto chce złożyć wniosek o interpretację podatkową, musi wypełnić wniosek – ORD-IN. Gdy ten formularz nie wystarczy na opisanie np. stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, ma on do dyspozycji załącznik ORD- -IN/A.
Składający wniosek zobowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia w nim zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
Trzeba złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.
Minister finansów nie wyda interpretacji w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak występować o interpretację.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Kogo minister finansów upoważnił do wydawania interpretacji
- Jak ustalić właściwość miejscową organu do wydania interpretacji
- Gdzie złoży wniosek osoba niemająca miejsca zamieszkania w Polsce