Jeżeli gmina planuje kupić dla straży samochód ratowniczo-gaśniczy, musi zastosować 22-proc. stawkę VAT. Bez znaczenia będzie cel zakupu
PROBLEM
Gmina jest liderem projektu, którego przedmiotem jest zakup sprzętu ratowniczo
-gaśniczego, tj. trzech średnich terenowych samochodów ratowniczo-gaśniczych z przeznaczeniem do użytkowania przez jednostki OSP.
Projekt finansowany jest ze środków jednostek samorządu terytorialnego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Działania 4.4 Zwalczanie i przeciwdziałanie zagrożeniom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 – 2013.
Po zakupie towar będzie przekazany do jednostek OSP.
Czy do sprzedaży sprzętu ratowniczo-gaśniczego dokonywanej na rzecz gminy może zostać zastosowana 7-proc. stawka VAT w sytuacji, gdy zakupiony towar zostanie przekazany przez gminę do użytkowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na cele ochrony przeciwpożarowej?
ODPOWIEDŹ IZBY
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stawka podatku wynosi 22 proc., z zastrzeżeniem ust. 2 – 12c, art. 83, 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i 129 ust. 1.
Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT stawka podatku wynosi 7 proc., z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.
Stawka podatku wynosi 7 proc. w części dotyczącej towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, gdzie wymieniono sprzęt przewozowo-samochodowy:
1. pożarnicze samochody specjalne i specjalistyczne oraz fabrycznie wykonane i oznakowane pojazdy straży pożarnej;
2. sprzęt pływający, statki pożarnicze, łodzie, pontony i silniki oraz statki powietrzne dla ratownictwa i gaszenia pożarów.
Stosowanie obniżonej – 7-proc. stawki podatku – przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków:
1. towar będący przedmiotem dostawy musi być wymieniony w poz. 129 – 134 załącznika do ustawy o VAT;
2. dostawa jest dokonana na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej;
3. towary będące przedmiotem dostawy są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.
Zastosowanie stawki podatku w wysokości 7 proc. uzależnione jest m.in. od tego, czy nabywca jest jednostką ochrony przeciwpożarowej.
Podatnicy VAT są zobowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.
W myśl par. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 212, poz. 1337 z późn. zm.) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy, bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy oraz numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.
Jednostkami ochrony przeciwpożarowej są: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zakładowa straż pożarna, zakładowa służba ratownicza, gminna zawodowa straż pożarna, powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna, terenowa służba ratownicza, ochotnicza straż pożarna, związek ochotniczych straży pożarnych, inne jednostki ratownicze.
Jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki niewymienione w art. 15 ustawy o ochronie przeciwpożarowej nie są jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
Jeżeli zatem nabywcą będzie gmina, stawką właściwą dla dostaw tych towarów będzie stawka 22 proc. bez względu na cel zakupu tych towarów. W przypadku nabycia tych towarów (tj. wymienionych w poz. 129 – 134 załącznika nr 3 do ustawy) bezpośrednio przez jednostkę ochrony przeciwpożarowej właściwą stawką będzie stawka 7-proc., pod warunkiem że towary te będą służyć ochronie przeciwpożarowej.
Określone przez ustawodawcę w art. 41 ust. 2 w związku z ust. 10 ustawy o VAT warunki w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione, bowiem dostawa towarów wymienionych w poz. 129 – 134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT nastąpi dla gminy, nie zaś dla jednostki ochrony przeciwpożarowej. Przedmiotowa dostawa nie będzie więc korzystać z obniżonej (7-proc.) stawki VAT i podlegać będzie opodatkowaniu według stawki podstawowej, tj. 22-proc.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 października 2010 r. (nr IBPP4/443-1149/10/KG).