Władze samorządowe miasta przygotowują się do pozyskania środków finansowych z emisji obligacji.

– Z jakimi obowiązkami podatkowymi związana jest inwestycja w takie obligacje przez potencjalnych inwestorów – pyta pan Michał z Kłodzka.

Opodatkowanie odsetek i dyskonta uzyskiwanych przez inwestorów będących osobami fizycznymi zamieszkałymi w Polsce podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem kapitałowym w wysokości 19 proc.

Jak tłumaczy Filip Siwek, szef departamentu podatkowego w Kancelarii Prawnej Skoczyński Wachowiak Strykowski, zapłata podatku od odsetek lub dyskonta z obligacji następuje przez pobór podatku przez płatnika. Pobór podatku następuje w momencie wypłaty lub postawienia do dyspozycji odsetek lub dyskonta. Poboru zryczałtowanego podatku dokonują podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków podatników, które przekazują lub stawiają do dyspozycji opisane dochody.

W przypadku sprzedaży obligacji dochodem do opodatkowania 19-proc. stawką jest nadwyżka przychodów ze sprzedaży obligacji ponad kwotę wydatków na ich nabycie.

W przypadku osób prawnych z siedzibą w Polsce wszystkie rodzaje dochodów z obligacji podlegają włączeniu do całości dochodów podatnika i wraz z całością tego dochodu są obciążone 19-proc. CIT.

– W przypadku ustalania dochodów ze sprzedaży obligacji wydatki na ich nabycie stanowią koszt uzyskania przychodu – dodaje Filip Siwek.

Celem emisji obligacji komunalnych jest pozyskiwanie środków pieniężnych m.in. na inwestycje czy sfinansowanie deficytu budżetowego.

Skutkiem obciążenia podatkiem dochodów z obligacji jest konieczność zaproponowania inwestorowi wyższego progu rentowności, aby zrekompensować koszty zapłaconego podatku. Dlatego niektóre jednostki samorządowe zdecydowały się na emisję obligacji na rynkach zagranicznych. W takim przypadku dochody uzyskane przez nierezydentów będą opodatkowane zgodnie z postanowieniami odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a stawki podatkowe w innych krajach mogą być korzystniejsze.

Jednak na przykład władze samorządowe Warszawy zwróciły się do ministra finansów o wydanie rozporządzenia o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od dochodów z obligacji warszawskich przez osoby zagraniczne. Ulga ta dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu odsetek oraz z odpłatnego zbycia tych obligacji do końca 2019 r. Podobnym rozwiązaniem zostały objęte obligacje emitowane przez województwo mazowieckie.