Miasto ma podpisane kilka umów o partnerskiej współpracy z innymi miastami w Europie i liczy na duże zainteresowanie emisją własnych obligacji na rynkach zagranicznych. – Jakie będą konsekwencje podatkowe takiej emisji na rzecz nierezydenta – pyta skarbnik jednego z miast w Polsce.

Jak tłumaczy Filip Siwek, szef departamentu podatkowego w Kancelarii Prawnej Skoczyński Wachowiak Strykowski, w przypadku opodatkowania dochodów z odsetek i dyskonta uzyskiwanych przez nierezydentów od obligacji emitowanych na rynkach zagranicznych przewidziane są liczne wyjątki. Po pierwsze, ryczałtowy 19-proc. podatek znajduje zastosowanie tylko, gdy z konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie wynikają inne zasady opodatkowania. Po drugie, minister finansów w drodze odpowiedniego rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku może zwolnić z opodatkowania dochody z odsetek uzyskiwane przez nierezydentów.

Natomiast w przypadku osób prawnych z siedzibą poza Polską dochody z odsetek i dyskonta podlegają opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem w wysokości 20 proc. Wyjątki od tej zasady przewidują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których postanowienia znajdują zastosowanie zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych.

Miejsce zamieszkania

Część umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje wyłączenie z opodatkowania w państwie źródła odsetek, np. umowy zawarte z Fran cją, Hiszpanią, USA czy Szwecją. Tak więc dochody z odsetek od obligacji komunalnych uzyskiwane przez nierezydentów z tych krajów nie będą w ogóle podlegać opodatkowaniu w Polsce.

– Nierezydenci uzyskujący dochody z tego tytułu będą zobowiązani do zapłaty podatku w państwie swojego zamieszkania – wyjaśnia Filip Siwek.

Niższe stawki

Inna grupa umów przewiduje opodatkowanie w państwie źródła odsetek według określonej w umowie stawki, która jest preferencyjna w stosunku do polskiej 19-proc. stawki.

W umowach występuje najczęściej stawka 5-proc. (np. umowa z Austrią, Belgią, Danią, Katarem, RFN, Wielką Brytanią), 10-proc. (np. umowa z Irlandią, Japonią, Luksemburgiem, Włochami) czy 15-proc. (umowa z Kanadą). W tych przypadkach polscy płatnicy będą zobowiązani do poboru podatku w wysokości określonej w umowie.

Filip Siwek podkreśla, że w tej grupie umów znajdują się również takie, które przewidują dodatkowo, że opodatkowaniu tylko w państwie rezydencji odbiorcy odsetek podlegają dochody z odsetek związanych z obligacjami emitowanymi przez jednostkę terytorialną danego państwa (np. umowa z Danią).

Jednak np. w przypadku umowy z RFN określone jest, że opodatkowaniu tylko w państwie rezydencji podlegają dochody z jakiejkolwiek pożyczki udzielonej przez bank.

W opinii eksperta użyte określenie jakakolwiek pożyczka udzielona przez bank należy rozumieć szeroko, co obejmuje także nabycie przez bank obligacji, w tym komunalnych.