W projekcie zmian do ustawy o podatku dochodowym z 6 października 2010 r., który został przekazany do Komitetu do Spraw Europejskich i Komitetu Rady Ministrów, resort finansów chce wprowadzić zmiany w opodatkowaniu likwidacji działalności gospodarczej. Projekt reguluje również konsekwencje likwidacji spółki osobowej i ustąpienia wspólnika z takiej spółki. W obecnym stanie prawnym wspólnicy nie mają żadnej pewności co do tego, w jaki sposób powinni rozliczyć podatkowo takie czynności.

Odroczenie podatku

Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy w MDDP, tłumaczy, że projektowane zmiany wykreślają obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku od likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną oraz opodatkowania otrzymywanych w wyniku likwidacji spółek nieposiadających osobowości prawnej środków trwałych.

– Sensem proponowanych zmian jest odroczenie momentu opodatkowania dochodu związanego z likwidacją działalności gospodarczej do momentu sprzedaży składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji takiej działalności – dodaje.

Obecnie likwidując działalność, należy obliczyć i zapłacić podatek dochodowy. W tym celu należy sporządzić remanent likwidacyjny, w którym wskazana zostanie wartość (według cen zakupu) towarów, materiałów i wyrobów oraz rzeczowych składników majątku, jak również braków i odpadków związanych z działalnością. Podatek z tytułu likwidacji działalności obliczany jest w sposób ryczałtowy przy zastosowaniu 10-proc. stawki podatku. Podatek z tytułu likwidacji nie obejmuje środków trwałych, które zostaną zatrzymane u podatnika.

Podstawę opodatkowania stanowi iloczyn wartości wynikającej z remanentu oraz stosownego współczynnika, który należy obliczyć, dzieląc wysokość dochodów osiągniętych w ciągu trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpi likwidacja, przez osiągnięte w tym okresie przychody. Jeśli w tym okresie dochód nie wystąpił, pod uwagę bierze się rok podatkowy poprzedzający rok, w którym nastąpiła likwidacja. Określa to art. 24 ust. 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Jednolite opodatkowanie

Hanna Szarpak, doradca podatkowy w TCA Advisers, tłumaczy, że wprowadzone ma być jednolite opodatkowanie dochodu dotyczące wszystkich składników majątku pozostałego na dzień likwidacji (zarówno środków trwałych, jak i innych składników majątku). Dochód powstanie dopiero z chwilą zbycia tych składników i będzie nim różnica między uzyskanym przychodem a wydatkami na nabycie zbywanych składników, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.

Jej zdaniem ujednolicenie zasad jest generalnie korzystne dla podatnika, ponieważ ułatwia rozliczenia podatkowe. Natomiast to, czy dany podatnik w wyniku zmiany przepisów zapłaci więcej, czy mniej podatku w przypadku sprzedaży składników majątku niebędących środkami trwałymi, zależy od konkretnej sytuacji, kosztów nabycia, ceny sprzedaży i jego zysku osiąganego w ostatnim okresie działalności.

Projektowane zmiany, jeśli przejdą ścieżkę legislacyjną, zaczną obowiązywać od 2011 r.

326 tys. zł wyniósł PIT od remanentu w 2009 r. z działalności opodatkowanej według skali

416 tys. zł wyniósł PIT od remanentu w 2009 r. z działalności opodatkowanej 19-proc. stawką liniową