Ojciec chce przekazać synowi gospodarstwo rolne w formie darowizny.

– Czy taka transakcja wiąże się z obowiązkami w zakresie VAT – pyta pan Marian ze Skrzypiowa.

Ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Według Beaty Poźniak, asystenta podatkowego w Taxplanie, dla określenia, czy transakcja przekazania gospodarstwa rolnego podlega VAT, kluczowe jest ustalenie, czy gospodarstwo rolne jest przedsiębiorstwem. Definicja przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolnego zawarta jest w kodeksie cywilnym. Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast za gospodarstwo rolne uznaje się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

– Jeżeli ojciec przekaże synowi całe gospodarstwo rolne (np. grunty rolne wraz z domem mieszkalnym, budynki gospodarcze, inwentarz oraz maszyny rolnicze itp.), które stanowić będzie przedsiębiorstwo, to taka czynność nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – podpowiada Beata Poźniak.

Dodaje, że przekazanie całego gospodarstwa rolnego nie nakłada na przekazującego obowiązku dokonania korekt w zakresie podatku naliczonego.