Termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego minął 15 marca. Mimo to wielu podatników nie otrzymało jeszcze decyzji ustalającej podatek. W efekcie podatnicy nie wiedzą, czy powinni sami obliczyć należny podatek i wpłacić go na konto urzędu gminy lub miasta, czy czekać na decyzję organu podatkowego.

Wyjaśnijmy, że zasady opodatkowania podatkiem rolnym i leśnym są podobne do zasad obowiązujących przy podatku od nieruchomości. Podobne są obowiązki podatników oraz organów podatkowych, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), podatek ten od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Identyczne zasady, dotyczące właścicieli gruntów rolnych, zostały określone w art. 6a ust. 6 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.). Oznacza to, że raty podatku rolnego lub leśnego nie można zapłacić, jeśli wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wydał osobie decyzji ustalającej wysokość podatku na 2011 r.

Jak wyjaśnia dr Mariusz Popławski z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku, osoba, która otrzyma decyzję ustalającą po 15 marca, a więc po terminie zapłaty pierwszej raty, będzie miała obowiązek uiścić ratę w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Termin ten wynika z art. 47 par. 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm).