W przypadku darowizny oprogramowania zastosowanie będzie mieć art. 43 ust. 1 pkt 13 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Przepis ten zwalnia z opodatkowania udzielanie licencji lub upoważnienie do korzystania z oprogramowania oraz przeniesienie autorskiego prawa majątkowego w odniesieniu do program komputerowego pod warunkiem, że czynności te są dokonywane bez pobierania należności oraz na rzecz placówek oświatowych. Do placówek tych zalicza się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

– Z uwagi na zwolnienie z opodatkowania usługodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług pozostających w związku z wykonaną usługą – mówi Tomasz Nierobisz, radca prawny, menedżer w Deloitte w Krakowie.

W przypadku darowizny sprzętu komputerowego zastosowanie ma art. 83 ust.1 pkt 26 ustawy o VAT. Jak tłumaczy Tomasz Nierobisz, darowizna ta dokonywana na rzecz placówek oświatowych i wychowawczych jest objęta zerową stawką podatku, pod warunkiem że placówka oświatowa złoży sprzedawcy stosowne zamówienie, potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową.

Jeśli więc dostawa sprzętu komputerowego podlega opodatkowaniu stawką 0 proc., to sprzedawca zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania sprzedaży sprzętu komputerowego.

– Jest to zatem rozwiązanie korzystniejsze z punktu widzenia darczyńcy w porównaniu z darowizną oprogramowania – stwierdza Tomasz Nierobisz.

Niezależnie od tego darowizny oprogramowania czy sprzętu komputerowego powinny być dokumentowane fakturą VAT.