Skutkiem podwyżki podatków, także podatku VAT, może być osłabienie popytu wewnętrznego będącego istotnym elementem utrzymania wzrostu gospodarczego – uważa Krajowa Izba Gospodarcza komentując przesłany przez Ministerstwo Finansów do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.

Najistotniejsze zmiany w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług dotyczą stawek podatku VAT. Projekt wprowadza zmianę, w okresie objętym przez Wieloletni Plan Finansowy Państwa, jaką jest tymczasowe (na 3 lata, tj. do 31 grudnia 2013 r.) podwyższenie wszystkich stawek VAT o 1 pkt procentowy. Z uwagi na wygaśnięcie derogacji zapisanej w Traktacie Akcesyjnym z 2004 roku projekt wprowadza również od stycznia 2011 roku stawkę VAT w wysokości 5 proc. na nieprzetworzoną żywność oraz książki i czasopisma specjalistyczne. Dodatkowo projekt zakłada obniżenie z 7 proc. do 5 proc. stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe.

Projektowane rozwiązania w zakresie zmiany stawek VAT przewidziane do wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2011 roku mają wpłynąć na wzrost dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług w skali roku o ok. 6,2 mld zł. W ocenie KIG jest to wyliczenie tylko matematyczne, nie uwzględniające wielu zmiennych takich jak m.in. nieunikniony wzrost szarej strefy oraz spadek wpływów, z uwagi na podwyżkę stawek podatku VAT, z tytułu innych źródeł podatkowych.

O wiele lepszym rozwiązaniem jest racjonalizacja wydatków budżetowych

Jak pokazuje praktyka, już w roku następującym po roku, w którym podwyższono podatek, wpływy podatkowe wynikające z podwyżki są znacznie mniejsze niż pierwotnie zakładano. Sytuacja ta stanowi realne zagrożenie napędzania spirali podwyżki stawek podatku VAT o kolejne punkty procentowe w roku 2012 i 2013 do poziomu 25 proc. w zakresie stawki podstawowej podatku VAT.

W ocenie KIG, o wiele lepszym rozwiązaniem jest racjonalizacja wydatków budżetowych. W sytuacji załamania się wpływów do budżetu niezrozumiałe jest jednoczesne podnoszenie podatków i zezwolenie przez rząd na dalsze utrzymywanie niezwykle wysokich transferów socjalnych dla wybranych grup społecznych. Skutkiem podwyżki podatku VAT – zdaniem KIG – będzie wzrost cen wielu towarów i usług, a także artykułów żywnościowych – szczególnie w kontekście niższych o około 15 % zbiorów w rolnictwie w 2010 r.

Oceniając pozostałe rozwiązania zaproponowane w konsultowanym projekcie nowelizacji, Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie odnosi się do propozycji, aby w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej również podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE nie mieli co do zasady obowiązku składania deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Rozwiązanie to odciąży podatników z konieczności wysyłania deklaracji podatkowych w sytuacji, gdy nie dokonali transakcji wewnątrzwspólnotowych, a urzędy skarbowe z obowiązków związanych z przyjęciem i przechowywaniem takich deklaracji.