Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu wykonywania niektórych czynności przez funkcjonariuszy celnych oraz trybu i zakresu współpracy Służby Celnej z Policją i Strażą Graniczną.

Przepisy projektowanego rozporządzenia regulują sposób postępowania organów Służby Celnej m.in. przy zatrzymywaniu i przeszukaniu osób, przeszukaniu pomieszczeń, bagażu, ładunku, środków transportu i statków, zatrzymaniu rzeczy i doprowadzania osób zatrzymanych, w trybie i przypadkach określonych w przepisach kodeksu postępowania karnego.

Celnik przy zatrzymywaniu osoby będzie musiał zacząć od podania swojego stopnia, imienia i nazwiska w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, a także podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności. Po zatrzymaniu funkcjonariusz będzie pouczał osobę zatrzymaną m.in. o prawie do wniesienia, w terminie siedmiu dni od dnia wykonania zatrzymania, zażalenia na zatrzymanie do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zatrzymania lub prowadzenia postępowania czy wniesienia, w terminie siedmiu dni od dnia wykonania zatrzymania, zażalenia na sposób przeprowadzenia zatrzymania do prokuratora właściwego ze względu na miejsce wykonania zatrzymania. Ponadto celnik przesłucha osobę zatrzymaną oraz sporządzi protokół z tego zatrzymania.

Funkcjonariusze celni będą też mieli uprawnienia do przeszukiwania pomieszczeń. W przypadku braku możliwości swobodnego wejścia do pomieszczenia, w którym ma nastąpić przeszukanie, funkcjonariusz będzie mógł wykonać tę czynność, pokonując przeszkodę, nawet gdyby mogło to spowodować uszkodzenie mienia. Usunięcie tej przeszkody nie będzie mogło zagrażać bezpieczeństwu uczestników przeszukania i osób postronnych.

Z kolei przeszukanie bagażu, ładunku, środków transportu i statków odbywać się będzie w obecności ich posiadacza lub właściciela, przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego albo ich przedstawiciela.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.