Dzierżawa nieruchomości komercyjnych (użytkowych) podlega opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej, 22-proc.
Podatniczka zamierza wydzierżawić lokal, w którym będzie prowadzić gabinet kosmetyczny.
– Czy od takiej dzierżawy trzeba rozliczyć VAT – pyta pani Alicja z Warszawy.
Zasady rozliczania tego typu usług różnią się jednak od zasad rozliczania innych usług. Przemysław Skorupa, doradca podatkowy w Baker & McKenzie, zwraca uwagę, że przepisy o VAT określają szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego w przypadku umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze.
Obowiązek ten powstaje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty przez podatnika, nie później niż w momencie upływu terminu płatności wynikającego z umowy lub faktury. Dodatkowo, w przypadku dzierżawy obowiązują szczególne zasady odnośnie do momentu wystawiania faktur. Mogą one być wystawiane na 30 dni przed dniem powstania obowiązku podatkowego, ale nie później niż w momencie powstania obowiązku podatkowego w VAT.
– Bardzo powszechną praktyką w przypadku umów dzierżawy jest pobieranie czynszu z góry za dany okres rozliczeniowy – przykładowo miesiąc. Mając na uwadze treść przepisów o VAT można wprowadzić w umowie dzierżawy zapis, zgodnie z którym faktura za czynsz wystawiana będzie pierwszego dnia roboczego danego miesiąca – za ten miesiąc, np. z 10-dniowym terminem płatności – opisuje Przemysław Skorupa.
Ekspert dodaje, że jeżeli kontrahent uiści podatnikowi czynsz przed upływem terminu płatności, wówczas obowiązek podatkowy powstanie w momencie dokonania płatności. Jeżeli jednak kontrahent nie uiści czynszu do momentu upływu terminu płatności, wówczas obowiązek podatkowy powstanie w momencie upływu tego terminu.
Ciekawym zagadnieniem jest rozliczanie opłat eksploatacyjnych związanych z dzierżawioną nieruchomością (pomieszczeniem). Przemysław Skorupa podkreśla, że w praktyce można spotkać się z dwoma modelami rozliczania tego typu opłat – uwzględnianiu ich w kwocie czynszu dzierżawy (najmu) lub refakturowanie w ramach odrębnej faktury. W tym pierwszym przypadku opłaty eksploatacyjne stanowią w istocie część czynszu i dzielą traktowanie podatkowe właściwe dla niego. Jeżeli natomiast opłaty te są odrębnie refakturowane na dzierżawcę (najemcę), wówczas w praktyce stosuje się najczęściej podejście, zgodnie z którym do każdej z opłat stosowane są właściwe zasady powstania obowiązku podatkowego (oraz stawka).
– Przykładowo, w przypadku refakturowania kosztów energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje w momencie upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie – tłumaczy nasz rozmówca z Baker & McKenzie.
Wskazuje także, że można również w takim przypadku argumentować, że większość tego typu opłat stanowi opłaty za czynności pomocnicze w stosunku do dzierżawy (najmu) i powinno być traktowane w analogiczny sposób.
Ważne!
Obowiązek VAT przy dzierżawie lokalu powstaje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty przez podatnika, nie później niż w momencie upływu terminu płatności wynikającego z umowy lub faktury