GERTRUDA ŚWIDERSKA o uprawnieniach do rewizji finansowej - Osoby, które przystąpiły do postępowania kwalifikacyjnego przed 6 czerwca 2009 r., mają czas na zdobycie tytułu biegłego rewidenta do 6 czerwca 2013 r. Jeżeli tak się nie stanie, będą musiały powtórzyć postępowanie kwalifikacyjne.
ROZMOWA
AGNIESZKA POKOJSKA:
Osoby, które do 15 lipca złożyły podania o przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego i zostaną do niego zakwalifikowane nie muszą się śpieszyć z uzyskaniem uprawnień biegłego rewidenta. Nie mają wyznaczonego czasu, w którym muszą zdać egzaminy i odbyć praktykę i aplikację. Czy to prawda?
GERTRUDA ŚWIDERSKA*:
Obowiązujące przepisy ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach, jak i rozporządzenia z 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego nie wprowadzają ograniczeń dla tych kandydatów.
Ale nie dotyczy to osób, które przystąpiły do postępowania kwalifikacyjnego przed 6 czerwca 2009 r.?
Faktycznie. Te osoby mają ograniczony czas na uzyskanie uprawnień do przeprowadzania czynności rewizji finansowej. Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy o biegłych rewidentach tacy kandydaci mają cztery lata od dnia wejścia w życie nowych regulacji, tj. do 6 czerwca 2013 r.
W praktyce ten czas skrócił się do trzech lat. Od sierpnia 2009 r. do maja 2010 r. kandydaci na biegłych rewidentów nie mieli możliwości zdawania egzaminów. Czy ten czas zostanie wydłużony?
Trwają prace nad zmianą ustawy o biegłych rewidentach. Komisja egzaminacyjna będzie wnioskowała o wydłużenie terminu. Kandydaci, którzy zdali jeden lub dwa egzaminy, mogą zrezygnować z dotychczasowego postępowania kwalifikacyjnego i rozpocząć postępowanie na warunkach ustawy z 7 maja 2009 r. Mogą też ubiegać się o uznanie już zdanych egzaminów.
Jak wygląda sytuacja w przypadku zeszłorocznych kandydatów, którzy składali wnioski o przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed wejściem w życie nowej ustawy?
Decydująca jest data zakwalifikowania tych kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego – nie data złożenia wniosku. Ponieważ stało się to po dniu wejścia w życie nowej ustawy, tj. po 6 czerwca, zastosowanie mają tu nowe wymagania.
Czym różnią się obecne wymagania kwalifikacyjne od wcześniejszych?
Został rozszerzony zakres wiedzy niezbędnej dla rewizji finansowej o takie zagadnienia jak np. prawo spółek i ładu korporacyjnego, prawo bankowe i ubezpieczeniowe. Większą wagę przywiązuje się do międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, znajomości matematyki i statystyki.
Jakie nowe przedmioty będzie trzeba zdawać?
Zamiast egzaminu – Rachunkowość finansowa I, kandydaci będą zdawać egzamin z teorii i zasad rachunkowości. W miejsce ekonomii i zarządzania wchodzi egzamin z ekonomii i kontroli wewnętrznej. Prawo cywilne, prawo pracy i prawo gospodarcze będą zastąpione egzaminem z prawa obejmującym: prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo o postępowaniu upadłościowym i naprawczym, prawo regulujące działalność gospodarczą.
*prof. Gertruda Świderska
przewodnicząca komisji egzaminacyjnej w postępowaniu na biegłego rewidenta