Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, który nie wykonuje zawodu, jest nieważne z mocy prawa.
Spółki, których sprawozdania poddawane są badaniu, mogą sprawdzić, czy biegły rewident ma prawo wykonywania czynności rewizji finansowej.
Adam Kęsik, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR), podkreśla, że badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone przez biegłego rewidenta, który nie spełnia warunków do wykonywania czynności rewizji finansowej, jest nieważne z mocy prawa. Tak samo jest w sytuacji, gdy biegły rewident zawód wykonuje, ale nie spełnia warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii lub raportu.
Prezes KRBR podkreśla, że biegły może wykonywać zawód dopiero po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Rady o podjęciu i formie wykonywania zawodu, a w szczególności o adresie i nazwie podmiotu uprawnionego, w imieniu którego zawód będzie wykonywał.
Każdy może uzyskać informacje, czy biegły rewident ma prawo wykonywania zawodu na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów: www.kibr.org.pl.
– Ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach nałożyła na KRBR obowiązek prowadzenia rejestru w formie elektronicznej i upubliczniania go na stronie internetowej samorządu – podkreśla nasz rozmówca.
Dodaje również, że od 6 grudnia 2009 r. zawarte w nim dane dostosowane są do wymogów ustawy o biegłych rewidentach.