W marcu 2008 r. został zawarty akt notarialny, w którym spółka oświadcza, że zmieniła się powierzchnia lokalu mieszkalnego, jak również nastąpiła zmiana numeracji lokali. Jest również zapis, że w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości podatniczka nabywa na wyłączną własność lokal mieszkalny. Spółka wnosi o założenie nowej księgi wieczystej dla lokalu podatniczki.

– Z chwilą podpisania tego aktu zameldowałam się w tym lokalu. W czerwcu 2010 r. mieszkanie zostało sprzedane. Skorzystałam z ulgi odsetkowej dopiero z chwilą otrzymania końcowego aktu. Z jakiej innej ulgi mogę skorzystać z chwilą sprzedaży mieszkania – pyta pani Julia z Warszawy.

O wskazanie zasad opodatkowania PIT przy zbyciu mieszkania poprosiliśmy Izbę Skarbową w Lublinie, a o rozwiązanie problemu naszej czytelniczki Michała Deca z kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy.

IZBA SKARBOWA W LUBLINIE WYJAŚNIŁA „DGP”

W związku z licznymi nowelizacjami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowanie przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości może następować według różnych zasad. W pewnym uproszczeniu możemy wyodrębnić co najmniej trzy stany prawne: pierwszy – obowiązujący do 31 grudnia 2006 r., drugi – obejmujący okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., oraz trzeci – od 1 stycznia 2009 r.

W pierwszym przypadku opodatkowaniu zryczałtowanym 10-proc. podatkiem dochodowym podlega przychód (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia), zaś podatek jest płatny w terminie 14 dni od daty dokonania odpłatnego zbycia. W drugim i trzecim przypadku 19-proc. podatek pobierany jest od dochodu (przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania), a zapłaty należy dokonać w terminie do 30 kwietnia następnego roku. Jednak nie w każdej sytuacji istnieje obowiązek zapłaty tak ustalonego podatku. W poszczególnych okresach obowiązywały różne zwolnienia podatkowe. I tak np. w stanie prawnym do 31 grudnia 2006 r. oraz od 1 stycznia 2009 r. obowiązku zapłaty podatku można uniknąć, wydatkując przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w określonym terminie na cele mieszkaniowe, wskazane w ustawie o PIT. Z kolei w latach 2007 – 2008 obowiązywała tzw. ulga meldunkowa (zwolnienie warunkowane zameldowaniem w zbywanym budynku lub lokalu na pobyt stały, na okres co najmniej 12 miesięcy).

O tym, które przepisy należy zastosować w konkretnym przypadku, rozstrzygają przepisy przejściowe. Jest to uzależnione od daty nabycia nieruchomości.

Podstawową kwestią, na którą powinni zwrócić uwagę podatnicy, jest ustalenie daty nabycia nieruchomości, gdyż pozwoli to na ustalenie, według jakich zasad nastąpi ewentualne opodatkowanie i jakie zwolnienia od podatku mogą mieć zastosowanie. Istotny może być także sposób nabycia, gdyż np. przychody ze sprzedaży nieruchomości nabytych przed 1 stycznia 2007 r. w drodze spadku lub darowizny są wolne od podatku.

Niezależnie od stanu prawnego przychód ze sprzedaży nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu (nie stanowi źródła przychodów w rozumieniu ustawy), jeżeli sprzedaż nastąpiła po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Reguła ta nie ma zastosowania, jeżeli zbycie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.