Banki mają możliwość zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów rezerw celowych (odpisów aktualizacyjnych). Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 15612) odniosło się do problemu utraconych wpływów do budżetu państwa z tytułu pomniejszenia przez banki zobowiązań podatkowych. Ministerstwo Finansów nie zgodziło się z tym, że rezerwy celowe w bankach jako koszty podatkowe kreują jedynie straty podatkowe i wpływają na pomniejszenie wpływów do budżetu.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. b ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) do przychodów podatkowych w bankach zaliczane są kwoty stanowiące równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów. Podobne rozwiązanie ma zastosowanie do odpisów aktualizujących. Zdaniem resortu rzeczywisty wpływ w roku podatkowym na podstawę opodatkowania i podatek dochodowy w bankach ma różnica pomiędzy kwotą przychodów podatkowych, odpowiadającą równowartości rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw celowych (odpisów aktualizujących) zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, a wartością rezerw celowych i (odpisów aktualizujących) zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów, tj. po uprawdopodobnieniu nieściągalności wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) oraz udzielonych gwarancji i poręczeń spłaty kredytów i pożyczek. Z istoty rozliczeń rezerw celowych (odpisów aktualizujących) w bankach, w kontekście ich wpływu na podstawę opodatkowania, wynika zatem, że ostateczne ich rozliczenie jest neutralne podatkowo.

Dane dotyczące sumy należnego za 2009 rok podatku dochodowego od banków wynikające z zeznań CIT-8 będą dostępne najwcześniej pod koniec czerwca 2010 r.