Izba Skarbowa w Bydgoszczy wyjaśniła, czy na gruncie ustawy o CIT wygaśnięcie z mocy prawa (przez konfuzję) zobowiązań podatnika wobec przejmowanej spółki jawnej nie skutkuje powstaniem przychodu. W analizowanej sprawie podatnik połączył się ze spółką jawną przez przejęcie tej spółki. Na dzień poprzedzający dzień połączenia posiadał on zobowiązania wobec przejmowanej spółki. Z dniem połączenia podatnik – będący dotychczas wierzycielem tych zobowiązań – stał się również ich dłużnikiem, co doprowadziło do ich wygaśnięcia z mocy prawa (konfuzji).

Bydgoska izba przypomniała, że wygaśnięcie zobowiązań w drodze konfuzji nie zostało wymienione w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) jako skutkujące albo nieskutkujące powstaniem przychodu. Jednocześnie, zaistnienie tego zdarzenia prawnego nie wiąże się z uzyskaniem jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego przez podatnika, z otrzymaniem przez niego realnych, określonych wartości w sensie ekonomicznym. Wobec tego, nie można stwierdzić, że zdarzenie to skutkuje dla niego powstaniem przychodu.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 czerwca 2010 r. (nr ITPB3/423-126/10/MT).