Od 1 maja 2011 r. osoby świadczące usługi w gospodarstwach domowych zostaną objęte obowiązkiem ewidencji przez kasy fiskalne. Jednak nie będzie to dotyczyło gospodyń oraz niań, ale firm zajmujących się takimi usługami.
Projekt rozporządzenia ministra finansów z 11 maja 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych stanowi kolejny krok w kierunku realizacji przepisu ustawy o VAT, który do ewidencji przy zastosowaniu kas zobowiązuje podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Propozycja MF zawęża zakres dotychczas stosowanych zwolnień od tego obowiązku.
Andrzej Pośniak, prawnik, doradca podatkowy w Kancelarii CMS Cameron McKenna, podkreśla, że wykaz zwolnień, które będą obowiązywały do 31 grudnia 2012 r., zawiera załącznik do projektowanego rozporządzenia. Zawiera on m.in. niektóre usługi dotyczące rolnictwa, usługi komunalne i sieciowe, komunikacji miejskiej, a także usługi finansowe i ubezpieczeniowe. O ich utrzymaniu przesądziły dwa główne argumenty: zbyt duże koszty refundowania zakupu kas w przypadku całkowitej liczby zwolnień oraz specyfika niektórych z nich (fakt prawie stuprocentowego dokumentowania fakturą transakcji dostaw mediów).
– Czynności, które utracą status zwolnionych, to m.in. usługi prawnicze, doradcze i pokrewne, medyczne, w zakresie kultury i sportu – wymienia Andrzej Pośniak.
Ekspert dodaje, że formalnie (przez fakt określania w rozporządzeniu przedmiotu czynności zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług) wyłączone są również usługi świadczone w gospodarstwach domowych, ale w praktyce usługi te nie są objęte systemem VAT. Ponadto istotną grupą tracącą prawo do zwolnienia są podatnicy rozliczający się w ramach karty podatkowej w podatku dochodowym (głównie usługi rzemieślnicze), którzy zachowają prawo do zwolnienia jedynie pod warunkiem nieprzekroczenia rocznego obrotu na poziomie 40 tys. zł.
– Zmiany mają wejść w życie 1 maja 2011 r. Do tego czasu wskazane grupy powinny się zaopatrzyć w kasę fiskalną, której zakup będzie częściowo refundowany z budżetu państwa (90 proc. ceny zakupu netto, nie więcej niż 700 zł) – przypomina Andrzej Pośniak.