Zwolniona z podatku od towarów i usług będzie nieodpłatna dostawa materiałów budowlanych na rzecz osób poszkodowanym w wyniku powodzi – wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Firma dokonująca takiej darowizny nie będzie zobowiązana do rozliczenia VAT z tego tytułu, co ma zachęcić darczyńców do przekazywania niezbędnej pomocy rzeczowej na odbudowanie zniszczonych lub uszkodzonych domów i obiektów budowlanych.

Zwolnienie będzie miało zastosowanie do darowizn na rzecz osób fizycznych, które nie są podatnikami VAT, oraz podmiotów, które poniosły szkodę w obiektach, w których prowadzą działalność edukacyjną, kulturalną, w zakresie opieki społecznej, ochrony zdrowia opieki nad dziećmi, młodzieżą, czy zbiorowego zakwaterowania uczniów lub studentów. Darowizny zwolnione z VAT otrzymają też osoby budujące na innych gruntach niż dotkniętych powodzią, gdy odbudowa domów na terenach zalanych będzie niemożliwa.

Preferencja będzie uzależniona od złożenia darczyńcy zaświadczenia, że szkoda powstała przez powódź, a przekazywane towary są niezbędne do likwidowania jej skutków oraz że poszkodowany posiada tytuł prawny do obiektu. Zaświadczenia osobom fizycznym mają wydawać ośrodki pomocy społecznej.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a zwolnienie będzie obowiązywać do 30 września 2010 r.