W okresie od 1 maja 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. powodzianie będą mogli korzystać ze specjalnych zwolnień podatkowych w podatku dochodowym oraz podatku od spadków i darowizn. Preferencje podatkowe dla powodzian reguluje ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r., którą uchwalił Sejm.

Z podatku dochodowego zwolnione będą dochody poszkodowanego otrzymane na usuwanie skutków powodzi z tytułu nieodpłatnych świadczeń, a także przychody uzyskane na postawie ustawy o usuwaniu skutków powodzi. Dotyczy to w szczególności umorzonych pożyczek przyznanych przed powodzią osobom niepełnosprawnym na działalność gospodarczą lub rolniczą, zakładom pracy chronionej oraz na wyposażenie miejsc pracy.

Z podatku od spadków i darowizn zwolnione będą darowizny, jeżeli do końca 2012 r. zostaną przeznaczone na usunięcie skutków powodzi (darowizny nieobjęte ustawą o podatku od spadków i darowizn będą zwolnione z podatku dochodowego).

Do końca 2011 r. możliwe będzie również korzystanie ze zwolnień z opłaty skarbowej dotyczącej wydawania zezwoleń lub zaświadczeń, dokonywania czynności oraz udzielania pełnomocnictw w sprawach związanych z powodzią.

W piątek, na specjalnie wyznaczonym posiedzeniu ustawą o usuwaniu skutków powodzi zajmie się Senat.