Wprowadzenie pieczęci elektronicznej zmniejszy koszty firmom dzięki możliwości masowego wystawiania e-faktur.
Komisja Przyjazne Państwo zdecydowała o skierowaniu do laski marszałkowskiej projektu zmian w ustawie o podpisie elektronicznym oraz ustawie o VAT. Nowelizacja wprowadza nowe rodzaje podpisu elektronicznego i reguluje ich wykorzystywanie w obrocie fakturami elektronicznymi.
Dla uwierzytelnienia faktury elektronicznej wystarczyłoby opatrzenie jej niecertyfikowaną pieczęcią elektroniczną – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, np. spółki osobowe albo niecertyfikowanym osobistym podpisem elektronicznym – w przypadku osób fizycznych. Pieczęć elektroniczna oraz osobisty podpis elektroniczny byłyby formami tzw. podpisu zaawansowanego. Najważniejszym przykładem zastosowania pieczęci elektronicznej jest masowe wystawianie e-faktur. Dla firm oznaczałoby to zmniejszenie kosztów wystawiania i doręczania faktur.
Dziś obowiązuje wymóg posługiwania się certyfikowanym podpisem elektronicznym, przypisanym do konkretnej osoby fizycznej lub korzystania z systemu EDI, co ogranicza powszechność zastosowania e-faktur w obrocie. Komisja chce ponadto złagodzić wymogi odnośnie do przechowywania e-faktur oraz wprowadzić możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie przechowywania faktur elektronicznych.
Nowe regulacje dotyczące e-faktur miałyby zostać wprowadzone do ustawy o VAT. Dziś zasady obrotu e-fakturami reguluje rozporządzenie ministra finansów.