Podatnik jest osobą niepełnosprawną. Chce od dochodu w rocznym PIT odliczyć wydatki na leki. Czy każdy rachunek za leki musi być wyższy niż 100 zł, aby z odliczenia skorzystać?

Nie. Przepisy ustawy o PIT przewidują, że z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać osoby niepełnosprawne lub podatnicy, którzy mają na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny. Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne. Jednym z takich celów są wydatki na leki. Przy czyn odliczenie kosztów lekarstw w rocznym PIT jest limitowane i to w sposób specyficzny.

Przepisy przewidują, że odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na leki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

Przy korzystaniu z ulgi ważną sprawą jest więc to, aby wydatki na leki za cały miesiąc były wyższe niż 100 zł. Nie oznacza to, że każdy rachunek za medykamenty musi być wyższy od tej kwoty. Przykładowo podatnik, który w miesiącu wyda na leki pięć razy po 50 zł, w sumie poniesie koszt z tego tytułu 250 zł. Będzie mógł więc swój dochód pomniejszyć o 150 zł (250 zł – 100 zł = 150 zł). Podobne uprawnienia będą miały osoby, które mają tylko jeden rachunek w miesiącu za leki np. na 250 zł. Tu też odliczyć będzie można 150 zł. Z odliczenia nie skorzystają podatnicy, których miesięczne wydatki nie przekraczają ustawowego limitu 100 zł.

Na koniec warto jeszcze podkreślić, że odliczenia dokonuje się w wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Oznacza to, że jeśli przykładowo w każdym miesiącu roku podatnik wydawał na leki po 250 zł, to od dochodu za każdy miesiąc może odliczyć po 150 zł (250 zł – 100 zł = 150 zł). W sumie da to kwotę 1800 zł (12 x 150 zł = 1800 zł). Taką kwotę trzeba odliczyć od dochodu.

Wykazując ulgę rehabilitacyjną w PIT, poza zeznaniem rocznym trzeba też wypełnić załącznik PIT/O. W nim wykażemy kwotę do odliczenia z tytułu tej ulgi, a następnie przeniesiemy ją do zeznania rocznego, np. PIT-37.

Podstawa prawna
Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U,. z 2010 r. nr 51, poz. 307).