Wydatki na leki do stosowania na stałe lub czasowo, które przepisał lekarz specjalista osobie niepełnosprawnej, można odliczyć w zeznaniu rocznym od podstawy opodatkowanie w ramach ulgi rehabiltiacyjnej.
Za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych uważa się m.in. wydatki poniesione na leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł.
Warunkiem odliczenia takiego wydatku w zeznaniu osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna jest stwierdzenie przez lekarza specjalistę, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).