Rozmawiamy z MAŁGORZATĄ BRZOZĄ, z Izby Skarbowej w Szczecinie - Kończy się akcja rozliczeń za 2009 rok. Jak urzędy skarbowe będą przekazywać 1 proc. podatku wskazany w zeznaniach PIT?

W kwietniu i maju oraz lipcu i sierpniu (w zależności od rodzaju podatku) naczelnicy urzędów skarbowych przekazują kwoty 1 proc. podatku zadeklarowane na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dokonują tego na rachunki bankowe zgłoszone przez nie Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). Naczelnicy są tu tylko pośrednikami w realizacji zadania MPiPS i działają na podstawie aktualnego wykazu organizacji pożytku publicznego (OPP) publikowanego przez to ministerstwo.

Czy urząd skarbowy powinien przekazać środki z 1 proc. podatku, gdy organizacja pożytku publicznego zniknie z wykazu?
Możliwość nabycia lub utraty w ciągu roku przez organizację statusu OPP wymaga regularnej aktualizacji tej listy. Ponieważ prowadzenie i aktualizowanie tego wykazu jest ustawowym zadaniem MPiPS, działania urzędów skarbowych są uzależnione od wyników jego pracy.
Jeżeli w dniu przelewu organizacja znajduje się w wykazie OPP, urząd skarbowy ma obowiązek przekazać jej zadeklarowane kwoty. To, czy przelew będzie zrealizowany, czy nie, jest częściowo uzależnione od tego, kto jest inicjatorem jej wykreślenia. Jeżeli sama OPP likwiduje działalność, zamknięty został jej rachunek bankowy, pieniądze wracają na konto urzędu.
Jeżeli jednak wykreślenie nastąpiło niezależnie od OPP i nie spowodowało likwidacji jej działalności, może się okazać, że rachunek bankowy jest aktualny i pieniądze zostaną jej przekazane. Są to nieprawnie uzyskane środki i organizacja powinna je zwrócić. Administracja podatkowa ma prawo podjąć odpowiednie działania mające na celu weryfikację OPP, czy jest ona uprawniona do otrzymywania środków także po zakończeniu akcji ich przekazywania.
A co się stanie, gdy OPP zostanie skreślona z listy po otrzymaniu wpłat?
W przypadku wykreślenia OPP z KRS jest ona zobowiązana wykorzystać środki finansowe pochodzące z 1 proc. podatku na cele statutowe. Ma na to trzy miesiące. Niewykorzystane środki jest zobowiązana przekazać niezwłocznie na rzecz OPP wskazanej przez właściwego ministra, prowadzącej działalność statutową w tym samym lub zbliżonym zakresie.
*Małgorzata Brzoza
Izba Skarbowa w Szczecinie