W rozliczeniu PIT za 2009 rok podatnicy po raz siódmy będą mogli przekazać 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. Jednak od 2007 roku podatnicy korzystają z uproszczonego mechanizmu – wskazują tylko w zeznaniu nazwę organizacji, z którą chcą podzielić się podatkiem, a środki przekazywane są przez urzędy skarbowe. Wcześniej to sam podatnik musiał najpierw wpłacić pieniądze dla wybranej organizacji, a następnie dokonaną wpłatę wykazywał w deklaracji podatkowej.

Fiskus przekaże pieniądze

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek podatnika przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu takich organizacji, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego:

1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo

2) z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

– po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Zatem podatnik w rocznym PIT wskazuje tylko nazwę organizacji, której chce przekazać 1 proc. podatku, jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przekazywaną kwotę (1 proc. podatku należnego za dany rok). Reszty formalności dokonuje już naczelnik urzędu skarbowego.

Trzeba wiedzieć, że warunkiem przekazania kwoty wynikającej z 1 proc. podatku jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.