Jeśli podatnik, wypełniając PIT za 2009 rok, chce przekazać 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego, musi jej nazwę, numer KRS i kwotę do przekazania wpisać w deklaracji podatkowej.
W rozliczeniu PIT za 2009 rok podatnicy po raz siódmy będą mogli przekazać 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. Jednak od 2007 roku podatnicy korzystają z uproszczonego mechanizmu – wskazują tylko w zeznaniu nazwę organizacji, z którą chcą podzielić się podatkiem, a środki przekazywane są przez urzędy skarbowe. Wcześniej to sam podatnik musiał najpierw wpłacić pieniądze dla wybranej organizacji, a następnie dokonaną wpłatę wykazywał w deklaracji podatkowej.

Fiskus przekaże pieniądze

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek podatnika przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu takich organizacji, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego:
1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo
2) z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego
– po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Zatem podatnik w rocznym PIT wskazuje tylko nazwę organizacji, której chce przekazać 1 proc. podatku, jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przekazywaną kwotę (1 proc. podatku należnego za dany rok). Reszty formalności dokonuje już naczelnik urzędu skarbowego.
Trzeba wiedzieć, że warunkiem przekazania kwoty wynikającej z 1 proc. podatku jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.Organizacja ze statusem

Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje kwotę wynikającą z 1 proc. podatku na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego wskazany w wykazie tych organizacji prowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Zatem środki z 1 proc. podatku przekazanego w rozliczeniu PIT za 2009 rok (dokonywanym do 30 kwietnia 2010 r.) zostaną przekazane w lipcu lub sierpniu 2010 r.
Minister pracy i polityki społecznej w wykazie organizacji pożytku publicznego nie uwzględnia organizacji prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.
Pewne obowiązki mają też organizacje, które chciałyby otrzymać 1 proc. podatku. Muszą one zamieścić na stronie internetowej prowadzonej przez ministra pracy i polityki społecznej numer rachunku bankowego właściwego do przekazania 1 proc. podatku oraz oświadczenie dotyczące nieprowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.
Gdy organizacja pożytku publicznego nie podała lub błędnie podała numer rachunku bankowego, naczelnik urzędu skarbowego odstąpi od przekazania 1 proc. podatku na rzecz tej organizacji. Zatem w gestii samych organizacji jest zadbanie o podanie odpowiednich danych, które pomogą naczelnikowi urzędu skarbowego na sprawne przekazanie środków z wpłat 1-procentowych.Informacje o podatniku

Podatnicy, którzy wpłacają 1 proc. podatku i chcieliby przekazać swoje dane organizacji pożytku publicznego, którą wsparli, mogą swoje dane umieścić w zeznaniu. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje organizacji pożytku publicznego imię, nazwisko i adres podatnika oraz wysokość kwoty 1 proc. podatku, przekazanej na rzecz tej organizacji, po wyrażeniu przez podatnika w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania zgody na ich przekazanie. Informacje te naczelnik urzędu skarbowego przekazuje organizacji pożytku publicznego, w formie pisemnej.
Ważne Specjalne rubryki na wpisanie kwoty wynikającej z 1 proc. podatku zostały przewidziane w zeznaniach: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39
397,9 mln zł z wpłat 1 proc. z rozliczenia PIT za 2008 rok otrzymały organizacje pożytku publicznego
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).