Podatnik z końcem stycznia rozliczył przychód z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym na PIT-28. Uzyskał ponadto dochód z renty oraz umowy zlecenia wykazane odpowiednio w informacjach PIT-40A oraz PIT-11. Czy musi składać kolejne zeznanie podatkowe?

Tak. Przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym nie łączy się z innymi dochodami podatnika opodatkowanymi według skali podatkowej. Podatnik prawidłowo rozliczył i wykazał przychody z firmy rozliczane ryczałtem w zeznaniu PIT-28. Ponieważ jednak uzyskał w 2009 r. jeszcze inne dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej musi złożyć drugie zeznanie podatkowe.

Organ rentowy dokonał rocznego obliczenia podatku z tytułu wypłacanej podatnikowi renty na druku PIT-40A. Gdyby to był jedyny dochód podatnika opodatkowany według skali nie musiałby on składać kolejnego zeznania podatkowego. Ponieważ jednak podatnik uzyskał w 2009 r. również dochód z umowy zlecenia musi złożyć zeznanie podatkowe, w którym wykaże zarówno dochód z renty jak i dochody z umowy zlecenia. W tym celu podatnik powinien wypełnić PIT-37 i złożyć w urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia. Przychody z emerytury lub renty krajowej należy wykazać w poz. 44 zeznania, natomiast przychód z umowy zlecenia podatnik rozliczy jako działalność wykonywaną osobiście i wpisze w poz. 47 zeznania. Od całości dochodów zostanie obliczony podatek.

Podstawa prawna
Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Reklama