Podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Następuje to przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
Podatnik ma prawo złożyć korektę wtedy, gdy zauważy, że należny podatek został obliczony nieprawidłowo, tzn. został zawyżony bądź zaniżony. Korekty można także dokonać wtedy, gdy w zeznaniu popełniono błąd, który jednak nie spowodował zmiany wysokości podatku, czyli nie wpłynął ani na wysokość dopłaty, ani też nadpłaty. Co więcej, przepisy nie zabraniają składania korekt zeznań, które już wcześniej zostały skorygowane. Oznacza to, że to samo zeznanie może być korygowane więcej niż raz.
Korekta zeznania następuje przez złożenie zeznania korygującego wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Korektę sporządza się na tym samym formularzu co pierwotne zeznanie. Należy jednak w odpowiedniej rubryce zaznaczyć, że jest to korekta zeznania.