Podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Następuje to przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
Podatnik ma prawo złożyć korektę wtedy, gdy zauważy, że należny podatek został obliczony nieprawidłowo, tzn. został zawyżony bądź zaniżony. Korekty można także dokonać wtedy, gdy w zeznaniu popełniono błąd, który jednak nie spowodował zmiany wysokości podatku, czyli nie wpłynął ani na wysokość dopłaty, ani też nadpłaty. Co więcej, przepisy nie zabraniają składania korekt zeznań, które już wcześniej zostały skorygowane. Oznacza to, że to samo zeznanie może być korygowane więcej niż raz.
Korekta zeznania następuje przez złożenie zeznania korygującego wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Korektę sporządza się na tym samym formularzu co pierwotne zeznanie. Należy jednak w odpowiedniej rubryce zaznaczyć, że jest to korekta zeznania.
To jest tylko część artykułu, w pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
• Co należy dołączyć do skorygowanego zeznania podatkowego?
• Kiedy można skorygować elektronicznie e-PIT?
• W jakich przypadkach zeznanie może skorygować urząd skarbowy?
• Jak można poprawić zeznanie złożone za pośrednictwem płatnika?
• Jak długo można podatnik ma prawo do korygowania złożonego zeznania rocznego?
• Kiedy uprawnienie podatnika do skorygowania zeznania rocznego ulega zawieszeniu?
• Czy po zakończeniu kontroli podatkowej można złożyć korektę?

Zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Błędy w PIT można poprawiać