Ministerstwo Finansów (MF) w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 14508) wyjaśniło wątpliwości związane z rozliczeniem podatkowym w przypadku zawierania umów zleceń z nianią oraz pomocą domową. MF stwierdziło, że przy szerokim ujęciu pracy najemnej można mówić o dwóch źródłach przychodu osoby fizycznej będącej nianią czy pomocą domową. Są to: stosunek pracy oraz działalność wykonywana osobiście w ramach umowy zlecenia i umowy o dzieło zawartej z podmiotem gospodarczym, jeżeli praca niani czy pomocy domowej jest wykonywana za pośrednictwem tego podmiotu, np. agencji.

W przypadku umów zlecenia zawieranych między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej nie występuje płatnik. Przychody z tego tytułu są zaliczane do tzw. innych źródeł, a niania czy pomoc domowa powinna całe dochody wykazać w rocznym zeznaniu.

Resort wskazał, że osoba wykonująca usługę opieki nad dzieckiem lub pomocy w domu może ją wykonywać także w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.