Podatniczka chce rozpocząć swoją pierwszą pracę jako opiekunka do dziecka.

– Czy będą musiała zapłacić jakiś podatek od zarobionych w ten sposób pieniędzy – pyta pani Magdalena z Wrocławia.

Joanna Świerzyńska, starszy menedżer w Deloitte, odpowiada, że w przypadku zaangażowania opiekunki przez osobę fizyczną, która nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, na podstawie przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), wynagrodzenie opiekunki może zostać zakwalifikowane jako przychód:

● ze stosunku pracy, jeśli opiekunka została zaangażowana na podstawie umowy o pracę,

● z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeśli z opiekunką zawarto umowę-zlecenie i opiekunka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie opieki nad dziećmi,

● z innych źródeł, jeśli z opiekunką zawarto umowę-zlecenie i nie prowadzi ona działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dziećmi.

– W przypadku zatrudnienia opiekunki na podstawie umowy o pracę na osobie zatrudniającej ciążą obowiązki płatnika w zakresie PIT – przypomina Joanna Świerzyńska.

Oznacza to – jak dodaje Joanna Świerzyńska – że osoba zatrudniająca opiekunkę powinna każdego miesiąca potrącać od wynagrodzenia należnego opiekunce na podstawie zawartej z nią umowy o pracę zaliczkę na podatek dochodowy. Z kolei jeśli zatrudniona opiekunka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i w ramach tej działalności otrzymuje wynagrodzenie z tytułu opieki nad dzieckiem, jest zobowiązana do samodzielnego rozliczania uzyskanego dochodu i opłacania zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (zgodnie z wybraną formą opodatkowania dochodów z tej działalności – zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa).

W przypadku gdy podstawą zatrudnienia opiekunki jest umowa-zlecenie i żadna ze stron umowy nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, wypłacone na podstawie tej umowy kwoty na gruncie przepisów ustawy o PIT traktowane są jako przychód z innych źródeł. Przychód ten niania musi samodzielnie zadeklarować do opodatkowania na zasadach ogólnych w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym przychód ten został osiągnięty.

Zleceniodawca pozostaje jednak płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tej umowy.