Osoba, która uległa ciężkiemu wypadkowi i jest nieprzytomna, nie rozliczy się z fiskusem. Zeznanie może złożyć za nią pełnomocnik.
Nieszczęśliwy wypadek może spowodować silny uraz, który spowoduje, że osoba poszkodowana będzie przez długi czas nieprzytomna. W takim przypadku oprócz komplikacji zdrowotnych mogą wystąpić również komplikacje podatkowe. Jeżeli bowiem chory przed wypadkiem był aktywny zawodowo, a jego stan zdrowia nie ulegnie poprawie przed 30 kwietnia, nie ma sposobu na to, żeby rozliczył się z fiskusem.
Podatnik rozlicza się osobiście, a jednym z warunków niezbędnych do złożenia PIT jest podpis. Jeżeli osoba jest nieprzytomna, nie może się podpisać, a PIT bez podpisu jest nieskuteczny. Gdyby podatnik przed wypadkiem zdążył ustanowić pełnomocnika, to on może wypełnić zeznanie. Przepisy dopuszczają możliwość podpisywania deklaracji przez pełnomocnika. Jak wyjaśnia Grzegorz Flisiak, radca prawny, partner w Kancelarii Dźwigała, Ratajczak & Wspólnicy, podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika z obowiązku jej podpisania.
Pełnomocnictwo uprawnia tylko do podpisywania deklaracji, nie rozwiązuje więc problemu zapłaty podatku. Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że zapłata cudzego podatku przez osobę trzecią jest możliwa. Jednak wpłata będzie skuteczna tylko wtedy, gdy inna osoba działa w imieniu i na rachunek podatnika i dokonuje zapłaty podatku z jego środków pieniężnych. W innym zaś przypadku będzie to czynność wykonana przez osobę nieuprawnioną. Jak podkreśla Grzegorz Flisiak, w analizowanej sprawie zapłata podatku przez podatnika jest niemożliwa, nie tylko z tego powodu, że pozostając w śpiączce, nie może ujawnić swojej woli, powierzyć środków i upoważnić kogoś do zapłaty podatku w swoim imieniu. Przede wszystkim przed sporządzeniem zeznania rocznego nie jest znana jeszcze wysokość tego podatku.
Co więc zrobić w takiej sytuacji? Termin do złożenia zeznania i zapłaty podatku jest nieprzywracalny, jednak po wybudzeniu podatnik powinien niezwłocznie złożyć zeznanie i zapłacić podatek. Podatnik może złożyć wniosek o umorzenie odsetek od zaległości. W uzasadnieniu należy wskazać, co było powodem powstania zaległości. Teoretycznie za niewywiązanie się z tych obowiązków grożą też sankcje karne skarbowe. Fiskusowi (gdyby nawet chciał) trudno byłoby je jednak zastosować, bo naruszenie nie powstało z winy podatnika.
17 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok