Podatnicy, którzy w ubiegłym roku otrzymali np. odszkodowanie, wypłaty za szkolenia, stypendia czy zwrot wydatków, powinni ustalić, czy otrzymane kwoty nie stanowią przychodu do opodatkowania.

Czy dodatek szkoleniowy wykazać w PIT-8C

Spółka organizuje szkolenia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnicy szkoleń mają otrzymywać stypendium zwane dodatkiem szkoleniowym o charakterze motywacyjnym w kwocie 4 zł za godzinę szkolenia. Czy spółka musi wystawić PIT-8C?

Czy umorzony kredyt interesuje fiskusa

Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa udziela osobom fizycznym pożyczek i kredytów. W przypadku zgonu dłużnika rezygnuje ona z dochodzenia swojej należności, na którą składa się kapitał, odsetki zwykłe, karne oraz koszty postępowania sądowego (o ile takie wystąpiły). Ma to miejsce wówczas, gdy brak jest spadkobierców, a spadek przechodzi na Skarb Państwa bądź w sytuacji, gdy spadkobiercy przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza, przy czym wartość stanu czynnego spadku wynosi zero. Czy tak umorzony kredyt i odsetki interesują organ podatkowy?

Czy pomoc od gminy stanowi przychód ucznia

Urząd gminy opłacił dwojgu uczniom warsztaty artystyczne w wysokości odpowiednio 50 i 100 proc. kosztów. Czy taka pomoc będzie przychodem uczniów?

Czy ująć w PIT otrzymane odszkodowania

Spółka zajmuje się produkcją i sprzedażą ceramiki budowlanej. Swoje produkty sprzedaje za pośrednictwem hurtowni. Klienci współpracujący z hurtownią składają za jej pośrednictwem reklamacje na wyroby spółki. Podstawą reklamacji jest rękojmia. Jeśli reklamacja jest zasadna, spółka realizuje roszczenia klientów w postaci wymiany towarów na wolne od wad lub/i wypłatę rekompensaty poniesionych kosztów montażu wadliwych wyrobów, ich demontażu i ponownego montażu. Czy takie odszkodowanie jest przychodem?

Czy darmowa wycieczka jest przychodem

Rada osiedla zorganizowała dla swoich mieszkańców oraz ich dzieci wycieczkę w ramach akcji Lato w mieście. Koszt wycieczki obejmował należność za przejazd i bilety wstępu. Został on sfinansowany ze środków bieżących urzędu miasta. Jednostkowy koszt uczestnictwa w wycieczce stanowił kwotę ok. 23 zł. Czy dla celów podatkowych ważne jest, kto uczestniczył w wycieczce?
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć nietypowe przychody.