Podatnik, który poniósł stratę na inwestycjach giełdowych, może ją rozliczyć w kolejnych pięciu latach podatkowych, czyli np. w PIT za 2009 rok stratę z 2006 roku.
Podatnik w PIT-38 za 2007 rok rozliczył 50 proc. (100 zł) straty z 2006 roku, którą przyniósł w związku z inwestycjami giełdowymi.
– Czy w PIT-38 za 2009 rok mogę rozliczyć drugą część straty z 2006 roku, tj. 100 zł – pyta pan Krzysztof z Gliwic.
Do rozliczania straty z dochodów kapitałowych wykazywanych w PIT-38 stosuje się zasady ogólne. O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.
– Oznacza to, że w PIT-38 za 2009 rok można rozliczyć drugą część (50 proc.) straty wykazanej w PIT-38 za 2006 rok – wyjaśnia Ewa Opalińska, doradca podatkowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel.
Odliczenie od dochodu wykazanego w PIT-38 odnosi się do strat z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną, papierów wartościowych, w tym pożyczonych papierów wartościowych (tzw. sprzedaż krótka), odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, a także z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
Trzeba też pamiętać, że zasad dotyczących opodatkowania dochodów ze zbycia papierów wartościowych nie stosuje się, gdy zakup tych papierów nastąpił na giełdzie przed 1 stycznia 2004 r. Dotyczy to też rozliczania strat. Dochód ze sprzedaży akcji nabytych na giełdzie do końca 2003 roku jest nieopodatkowany.
Ewa Opalińska zauważa, że istnieją wątpliwości, czy w ramach PIT-38 możliwe jest odliczenie strat poniesionych z tytułu uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Wyrokiem z 14 grudnia 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 1147/09) WSA w Warszawie potwierdził, że nie ma przeszkód, by podatnik odliczył stratę z tytułu udziału w funduszach kapitałowych od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji, skoro zarówno dochód ze sprzedaży akcji, jak i z tytułu udziału w funduszach kapitałowych stanowi to samo źródło przychodów kapitałowych. Organy podatkowe kwestionują jednak taką możliwość.
31 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok