ANNA BENETURSKA o odliczeniach od dochodu - Z ulgi dla honorowych dawców krwi może skorzystać osoba, która bezpłatnie oddała krew lub jej składniki i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi. Prawa do odliczenia nie będzie miała osoba, która za oddaną krew otrzymała wynagrodzenie.
ROZMOWA
EWA MATYSZEWSKA
Czy ulga na krew przysługuje podatnikowi, oddającemu krew ze wskazaniem (tzn. dla konkretnej osoby)?
ANNA BENETURSKA*
Ulga na krew polega na możliwości odliczenia od dochodu darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew. Oddanie krwi dla konkretnej osoby nie jest przeszkodą w stosowaniu ulgi, jeżeli dawca nie otrzymał z tego tytułu wynagrodzenia.
Jak wyliczyć wartość darowizny w przypadku osocza i innych składników krwi (donacje inne niż tzw. krew pełna)?
Zdaniem Ministerstwa Finansów rodzaj donacji nie ma znaczenia – stawka ekwiwalentu pieniężnego jest w każdym przypadku jednakowa (aktualnie wynosi 130 zł za 1 litr krwi). Takie podejście fiskusa budzi pewne wątpliwości, ponieważ w rozporządzeniu, do którego odwołuje się ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, określono różne stawki dla poszczególnych składników krwi (np. 170 zł za litr osocza). Uwzględnienie tych różnic pozwoliłoby na dokładniejsze szacowanie wartości darowizny. Jednak obecnie nie jest to możliwe.Jak udokumentować prawo do ulgi?
Skorzystanie z ulgi podatkowej jest dla podatnika przywilejem, w związku z czym to podatnik musi być w stanie odpowiednio udokumentować przysługujące mu z tego tytułu prawo. W tym celu krwiodawca powinien uzyskać zaświadczenie o ilości oddanej krwi lub jej składników oraz oświadczenie stacji krwiodawstwa o przyjęciu takiej darowizny. Wydane zaświadczenie powinno uwzględniać jedynie donacje, za które dawca nie otrzymał wynagrodzenia. Warto również zauważyć, że krwiodawca, który w trakcie roku dokonał donacji w różnych stacjach krwiodawstwa, powinien uzyskać stosowne zaświadczenia i oświadczenie z każdej z nich.
Czy te dokumenty trzeba złożyć razem z zeznaniem?
Nie. Ale należy je zachować na wypadek kontroli do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok, za który dokonano odliczenia (co do zasady po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy).
*Anna Beneturska
konsultant podatkowy w TPA Horwath