Poza ustawą o rachunkowości również Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) wyrażają potrzebę dołączania do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdania zarządu z działalności jednostki, aczkolwiek aktualne MSR nie posiadają konkretnego standardu lub systematycznych wytycznych. Lukę tę wypełnia nowy projekt standardu – Management Commentary ED/2009.

Zgodnie z nowym projektem sprawozdanie zarządu powinno zawierać ocenę zarządu z działalności jednostki za miniony rok. W sprawozdaniu tym powinna zostać zaprezentowana ocena osiągniętej rentowności, aktualna sytuacja finansowa spółki i charakterystyka dotychczasowego rozwoju.

Celem sprawozdania jest zaprezentowanie informacji dodatkowych umożliwiających czytelnikowi właściwe zrozumienie prezentowanych danych finansowych. Projekt wymienia tutaj jako główne obszary, takie jak:

● charakterystykę prowadzonej działalności (branża, rynek, warunki rynkowe),

● strategię rozwoju,

● analizę ryzyka operacyjnego i finansowego, jakim poddana jest działalność jednostki,

● charakterystykę polityki zrządzania ryzykiem, jaką przyjęło kierownictwo jednostki w celu ograniczenia tego ryzyka,

● wskazania istotnych zasobów, jakie są w posiadaniu jednostki, a jakie nie wynikają bezpośrednio ze sprawozdania finansowego (np. wybitni specjaliści, znaki towarowe, know-how itp.).

dr Andre Helin, prezes BDO Numerica