Sąd rejestrowy może nałożyć na zarząd spółki karę grzywny, gdy zgromadzenie wspólników nie zatwierdziło do 30 czerwca sprawozdania finansowego.
Spółki z o.o. (spółki akcyjne, spółdzielnie), które nie zatwierdziły sprawozdania w wymaganym przez przepisy czasie, będą musiały złożyć raport do publikacji w rejestrze sądowym dwa razy. Muszą to uczynić w ciągu 15 dni po terminie ustawowym (w przypadku gry rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym – do 15 lipca), a następnie w terminie 15 dni po zatwierdzeniu.
Justyna Kondracka, biegły rewident, menedżer w dziale usług księgowych Mazars, wskazuje, że dla wspólników i akcjonariuszy najważniejszą konsekwencją niezatwierdzenia sprawozdania finansowego jest brak możliwości podziału wyniku finansowego, czyli także wypłaty dywidendy.
– Niezatwierdzenie sprawozdania finansowego może wynikać z niedopełnienia obowiązków przez zarząd wynikających z braku zwołania zwyczajnego zgromadzenia, opóźnienia w sporządzeniu sprawozdania lub nierzetelnych danych w sprawozdaniu – twierdzi nasza rozmówczyni.
W przypadku niezwołania zgromadzenia sąd rejestrowy może nałożyć na zarząd karę grzywny do 20 tys. zł.
Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia przez zarząd powinno nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Prawo zwołania zgromadzenia posiada też rada nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący połowę kapitału zakładowego. Z pisemnym żądaniem zwołania mogą wystąpić też wspólnicy reprezentujący 10 proc. kapitału lub akcjonariusze reprezentujący 5 proc. kapitału.