W składanym PIT za 2009 rok należy zawsze wskazać cel złożenia zeznania i adres zamieszkania (nie zameldowania) oraz złożyć podpis. Zeznanie bez podpisu jest nieważne.
Podatnicy, którzy dopiero planują wypełnienie zeznania PIT za ubiegły rok, powinni pamiętać o kilku szczegółach, które pozwolą prawidłowo się rozliczyć z fiskusem. Najczęściej popełniamy błędy w naszych zeznaniach przy wpisywaniu NIP, określaniu celu składania zeznania. Mylimy też miejsce zamieszkania z miejscem zameldowania, nie podpisujemy zeznania. Pomyłka spowoduje, że podatnik zostanie wezwany do urzędu w celu jej poprawienia lub zostanie poproszony o skorygowanie zeznania.

Rodzaje formularzy

Formularz, który trzeba wypełnić w rozliczeniu za 2009 rok, uzależniony jest od rodzaju osiąganych dochodów. Podatnicy mają do wyboru: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.
Deklaracja PIT-37 jest przeznaczona dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali wyłącznie za pośrednictwem płatnika przychody ze źródeł położonych na terytorium Polski, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu: wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej; emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych); świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych; należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną; zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego; stypendiów; przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej); przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych; świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym; należności z umowy aktywizacyjnej.
Ponadto PIT-37 przeznaczony jest dla podatników, którzy: nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej; nie są zobowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci; nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.
Deklarację PIT-36 wypełniają podatnicy, którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów m.in. prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.
PIT-36L przeznaczony jest dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach liniowego PIT. Formularz PIT-36L przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.
Formularz PIT-38 wypełniają podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu: odpłatnego zbycia: papierów wartościowych; pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka); pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających; udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
Ostatni druk, czyli PIT-39, przeznaczony jest do wykazania dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2009 r. i sprzedanych w ubiegłym roku.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Na co uważać, wypełniając PIT.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- NIP podatnika
- Celu zeznania
- Kolejności we wspólnym PIT