Około 7,8 tys. kandydatów na biegłych rewidentów, którzy rozpoczęli postępowanie kwalifikacyjne przed 6 czerwca 2009 r., ma cztery lata od tej daty na zdobycie uprawnień biegłego rewidenta na dotychczasowych zasadach.

Jeżeli nie uczynią tego do 5 czerwca 2013 r., będą musieli rozpoczynać postępowanie od nowa na zasadach wprowadzonych nową ustawą o biegłych rewidentach. Takie stanowisko przedstawiło Ministerstwo Finansów w piśmie z 3 lutego 2010 r. (nr DR7/033/47/SAG/DR-218) do przewodniczącej komisji egzaminacyjnej.

Resort wyjaśnił również, że czteroletni okres przejściowy (tj. do 5 czerwca 2013 r.) odnosi się do wymagań kwalifikacyjnych dla kandydatów na biegłych rewidentów, określonych w uchwale nr 154/11/2004 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 20 kwietnia 2004 r. Wymagania kwalifikacyjne zostały tam przedstawione z podziałam na dziesięć przedmiotów egzaminacyjnych. W piśmie zostało więc wyjaśnione, że w okresie przejściowym Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zobowiązana jest przeprowadzić egzaminy, uwzględniając wszystkie przedmioty egzaminacyjne, ustalone według wymagań kwalifikacyjnych określonych w przepisach obowiązujących przed 6 czerwca 2009 r. Jednak tryb ich przeprowadzania powinien być zgodny z tym określonym w rozporządzeniu z 9 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta (Dz.U. z 2010 r. nr 6, poz. 36).

Jak przyznaje Ministerstwo Finansów, zmiany w przedmiocie wydłużenia okresu przejściowego mogą zostać uwzględnione jedynie przy nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach. Zostałyby wówczas wzięte pod uwagę obiektywne przyczyny opóźnienia postępowania kwalifikacyjnego, związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej i wydaniem przepisów wykonawczych.