Jeżeli studia dziecka nie trwały cały rok, ulga prorodzinna będzie przysługiwała proporcjonalnie tylko za miesiące nauki.
Córka podatników ma 21 lat. W 2009 roku studiowała w miesiącach styczeń–luty, a następnie od października do grudnia.
– Czy przysługuje mi cała ulga na dziecko, czy tylko za pięć miesięcy – pyta czytelniczka z Rybnika.
Ponieważ córka podatników w 2009 roku studiowała tylko pięć miesięcy, ulga przysługuje rodzicom wyłącznie za ten okres. Będą oni mogli zatem odliczyć od podatku ulgę prorodzinną w wysokości 463,35 zł (92,67 zł za każdy miesiąc).
Wynika to z tego, że możliwość odliczenia w zeznaniu podatkowym za 2009 rok pełnej kwoty ulgi prorodzinnej na dziecko pełnoletnie uzależniona jest od tego, czy dziecko to przez cały rok podatkowy spełniało warunki do objęcia odliczeniem.
Przepisy o uldze stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego. Ulga ma zastosowanie m.in. w stosunku do dzieci, do ukończenia 25. roku życia, uczących się. Oznacza to, że jednym z warunków odliczenia ulgi jest konieczność nauki. Do odliczenia uprawnia nauka w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym, a także w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie. Jeżeli dziecko nie studiowało przez cały rok podatkowy, ulgę można odliczyć wyłącznie za część roku.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 4 pkt 3, art. 27f ust. 6 ustawy z 26 listopada 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).